Ankieta trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, po zakończeniu realizacji projektu, Beneficjenci zobowiązani są do przygotowywania i przekazywania do IZ RPOWP ankiet trwałości projektu, przez cały okres jego trwałości zgodnie z opracowanym przez IZ RPOWP wzorem i z określoną częstotliwością.
Wypełnianie ankiety umożliwia, uruchomiony przez Instytucję Zarządzającą RPOWP System Ankietowania dostępny pod adresem https://sa.wrotapodlasia.pl
Przedłożenie wypełnionej ankiety w kancelarii IZ RPOWP możliwe jest na trzy sposoby:
1. Wypełnienie ankiety on-line, wygenerowanie wydruku ankiety wraz z załącznikami, podpisanie wszystkich dokumentów przez upoważnione osoby oraz przedłożenie papierowych wersji dokumentów w kancelarii IZ RPOWP w wyznaczonym terminie (Departament EFRR, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok),
2. Wypełnienie ankiety on-line, a następnie wysłanie za pośrednictwem Systemu Ankietowania, podpisanej profilem zaufanym ePUAP ankiety wraz załącznikami, na skrzynkę podawczą Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia,
3. Wypełnienie ankiety on-line, podpisanie wygenerowanych plików ankiety oraz załączników za pomocą podpisu kwalifikowalnego i wysłanie mailowo na skrzynkę sekretariat.rpo@wrotapodlasia.pl.
Szczegóły dotyczące wypełniania i przesyłania ankiety w Systemie Ankietowania zostały opisane w Instrukcji Beneficjenta dostępnej z poziomu Systemu Ankietowania.
Kogo dotyczy Obowiązek zachowania trwałości oraz składania do IZ RPOWP corocznych ankiet trwałości dotyczy projektów infrastrukturalnych oraz inwestycyjnych, w których dokonywane są zakupy sprzętu lub wyposażenia. Obowiązek ten uchylany jest w sytuacji, gdy Beneficjent zaprzestał działalności gospodarczej z powodu ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa.
Okres trwałości dla projektów współfinansowanych z programu regionalnego wynosi standardowo 5 lat. Odstępstwem od tej zasady objęte są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których okres trwałości to 3 lata.
Okres trwałości liczony jest od daty ostatniej płatności, która zostanie przekazana Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą RPOWP. W przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
Za datę płatności końcowej uznaje się:
• w przypadku, gdy środki przekazywane są w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową – datę przelewu na rachunek bankowy beneficjenta,
• w pozostałych przypadkach – datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.
Czas realizacji System Ankietowania umożliwia rozpoczęcie wypełniania ankiety od 1 marca każdego roku. Dla projektów objętych obowiązkiem sprawozdawczym, ankietę należy wypełnić i przedłożyć w kancelarii Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2014-2020 w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym. Po tym terminie nie będzie możliwości wypełnienia i wysłania ankiety on-line.
Wymagane dokumenty
  • Ankieta trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020
  • Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – dotyczy projektów, w których podatek Vat stanowił wydatek kwalifikowalny w całości lub częściowo,
  • Inne dokumenty wynikające z treści ankiety.
Opłaty Nie dotyczy
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
  • Art. 71 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych