Nadanie numeru PESEL

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze czynności materialno-technicznej:

O nadanie numeru PESEL z urzędu występuje:
• kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia w stosunku do dzieci urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy,
• organ wydający polski dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

W przypadku osób niewymienionych powyżej, a które obowiązane są do posiada numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów minister właściwy do spraw informatyzacji nadaje numer PESEL na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej. Oznacza to, że na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, że jest on zobowiązany do posiadania numeru PESEL na podstawie określonego przepisu prawa. Należy zatem wskazać konkretny przepis prawa, który zobowiązuje Wnioskodawcę do posiadania numeru PESEL. W przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały lub na pobyt czasowy wniosek o nadanie numeru PESEL przyjmuje organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.
Wniosek o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów przekazuje się ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Kogo dotyczy osoby fizyczne
Czas realizacji Nadania numeru PESEL dokonuje się niezwłocznie po złożeniu stosownych dokumentów.
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o nadanie numeru PESEL.
  • Dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku np. tłumaczenie przysięgłe: aktu urodzenia, aktu małżeństwa.
  • Ważny dokument podróży (paszport) lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo.
Opłaty Nadanie numeru PESEL nie podlega opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie (opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, dziadkom i rodzeństwu).

Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 657 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1984 z późn. zm. )
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych