Zgłoszenie szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonej przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich

Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zwany dalej „poszkodowanym”, zgłasza szkodę w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.
Kogo dotyczy Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstały szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkody wyrządzone przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
Czas realizacji Oględziny oraz ostateczne szacowanie szkody przeprowadzane jest zgodnie z terminami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. 2015 r., poz. 2168).
Wymagane dokumenty
 • wniosek o odszkodowanie
 • wypis z rejestru gruntów o niepełnej treści i kopia mapy ewidencji gruntów i budynków (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc od dnia składania wniosku)
 • dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu poszkodowanego czynności prawnych związanych z postępowaniem odszkodowawczym, a w szczególności do uczestnictwa w oględzinach, ostatecznym szacowaniu szkód oraz składania podpisów w protokołach i innych dokumentach (w przypadku gdy poszkodowany nie może osobiście uczestniczyć w oględzinach i szacowaniu szkody a chce żeby ktoś uczestniczył w prowadzonych przez szacujących czynnościach)
 • umowa dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki
Opłaty Postępowanie jest zwolnione z opłat
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Postępowanie obejmuje szacowanie strat i wyliczenie na tej podstawie wysokości odszkodowania. Wypłata bądź odmowa wypłaty odszkodowania następuje po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa. Od uchwały w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania lub niewłaściwie naliczonej wysokości odszkodowania służy odwołanie tylko w drodze powództwa cywilnego do sądu powszechnego.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2168 z późn. zm. )
  • Art. 50, ust. 1
  • Art. 50, ust. 1b
  • Art. 50, ust. 2, pkt. 2
  • Art. 50, ust. 3
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2010 r. , Nr 45 , poz. 272 )
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych