Dowożenie dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;
2) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także
do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
3) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom
i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
4) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 2 i 3, oraz jego opiekuna
do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 2 i 3, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
Na terenie miasta Białystok dowożenie dzieci/uczniów niepełnosprawnych, będących mieszkańcami miasta oraz spełniających wyżej wymienione warunki wynikające z ustawy Prawo oświatowe, do przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i ośrodków - zwanych dalej szkołami - odbywa się w następujący sposób:
I. Dowożenie indywidualne. Zwrot kosztów dowożenia następuje na podstawie umowy zawartej z dyrektorem szkoły – zgodnie z zapisami § 5 Zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 1273/17 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez ich rodziców, opiekunów prawnych oraz osób /podmiotów/ sprawujących pieczę zastępczą., w której określa się odległość z miejsca zamieszkania do szkoły oraz stawkę za kilometr przebiegu.
II. Dowożenie zbiorowe organizowane przez Miasto Białystok - bezpłatne przejazdy dzieci/uczniów niepełnosprawnych do szkół w systemie mikrobusowym na terenie Miasta Białystok. Przewóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych, po wyrażeniu zgody przez Departament Edukacji, organizowany jest przez Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej – Referat Przewozu Osób Niepełnosprawnych.
III. Dowożenie zbiorowe organizowane przez miasto Białystok – bezpłatne przejazdy ogólnodostępną komunikacją miejską. Bezpłatne przejazdy ogólnodostępną komunikacją miejską - Uchwała Nr XLVII/521/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej
w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 10 czerwca 2013 r. poz. 2491 ze zm.). Informacje dostępne na stronie Białostockiej Komunikacji Miejskiej www.komunikacja.bialystok.pl zakładka Przepisy i regulaminy - Obwieszczenie o przysługujących ulgach w zbiorowej komunikacji miejskiej w Białymstoku.
Kogo dotyczy -
Czas realizacji Ze względów organizacyjnych, wnioski na dany rok szkolny (wraz z załączonymi dokumentami) powinny wpłynąć do Departamentu Edukacji do dnia 20. lipca. Podania złożone po tym terminie lub w czasie trwania roku szkolnego rozpatrywane będą w terminie do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
Wymagane dokumenty
 • Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku o zorganizowanie bezpłatnych przejazdów realizowanych w systemie mikrobusowym na dany rok szkolny. Do wniosku należy dołączyć:
  1. aktualne (wydane na dany etap edukacji przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie
  o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  2. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
  3. zaświadczenie o realizacji nauki (z podaniem poziomu edukacji) wydane przez szkołę, do której uczeń ma być dowożony.
Opłaty Nie pobiera się opłat.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2018 r. , poz. 996 )
  • Art. 32, ust. 6
  • Art. 3, ust. 4
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Wspomagania Edukacji
Adres
ul. Legionowa 7, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Kancelaria Departamentu Edukacji,
ul. Legionowa 7, pokój 118
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych