Dowożenie dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Zgodnie z art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom 5-letnim i 6-letnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom
z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka
i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;
2) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, objętych kształceniem specjalnym
na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;
3) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
4) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 2 i 3, oraz jego opiekuna
do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 2 i 3, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Na terenie miasta Białystok dowożenie dzieci/uczniów niepełnosprawnych, będących mieszkańcami miasta oraz spełniających wyżej wymienione warunki wynikające z ustawy
o systemie oświaty, do przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i ośrodków - zwanych dalej szkołami - odbywa się w następujący sposób:

1) dowóz indywidualny przez rodziców/opiekunów - zwrot kosztów dowożenia następuje
na podstawie umowy zawartej z dyrektorem szkoły - § 5 Zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 825/15 z dnia 18.IX.2015 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez ich rodziców, zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 988/16 z dnia 13.X.2016 r., dostępnych na stronie www.bip.bialystok.pl., w której określa się odległość z miejsca zamieszkania do szkoły oraz stawkę za kilometr przebiegu;
2) dowóz zbiorowy organizowany przez miasto Białystok - bezpłatne przejazdy ogólnodostępną komunikacją miejską - Uchwała Nr XLVII/521/13 Rady Miasta Białystok z 27 maja 2013 r. Informacje dostępne na stronie Białostockiej Komunikacji Miejskiej www.komunikacja.bialystok.pl zakładka Przepisy
i regulaminy – Obwieszczenie o przysługujących ulgach w zbiorowej komunikacji miejskiej w Białymstoku;
3) dowóz zbiorowy organizowany przez miasto Białystok - bezpłatne przejazdy realizowane w systemie mikrobusowym.
Opis procedury:
Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu komunikacją miejską w systemie mikrobusowym, rodzice dzieci/uczniów niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta oraz spełniających wyżej wymienione warunki wynikające z ustawy o systemie oświaty, składają do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 7, wniosek o zorganizowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją w systemie mikrobusowym. Na podstawie pozytywnej opinii Departamentu Edukacji, przewóz organizowany jest przez Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej (ul. Składowa 11, tel. 85 869 69 85) – Referat Przewozu Osób Niepełnosprawnych.

Kogo dotyczy -
Czas realizacji Ze względów organizacyjnych, wnioski na dany rok szkolny (wraz z załączonymi dokumentami) powinny wpłynąć do Departamentu Edukacji do dnia 20. lipca. Podania złożone po tym terminie lub w czasie trwania roku szkolnego rozpatrywane będą w terminie do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
Wymagane dokumenty
 • Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku o zorganizowanie bezpłatnych przejazdów realizowanych w systemie mikrobusowym na dany rok szkolny. Do wniosku należy dołączyć:
  1. aktualne (wydane na dany etap edukacji przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie
  o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  2. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
  3. zaświadczenie o realizacji nauki (z podaniem poziomu edukacji) wydane przez szkołę, do której uczeń ma być dowożony.
Opłaty Nie pobiera się opłat.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

  (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2156 z późn. zm. )
  • Art. 14a, ust. 4
  • Art. 17, ust. 3a
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Wspomagania Edukacji
Adres
ul. Legionowa 7, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Kancelaria Departamentu Edukacji,
ul. Legionowa 7, pokój 118
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek o zorganizowanie dowozu    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych