Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa

Zarządzeniem Nr 140/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. Wojewoda Podlaski określił warunki udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności.
Stosownie do § 2 ust. 1 i 2 Zarządzenia bonifikaty stosuje się tylko w przypadku jednorazowej zapłaty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i nie mogą być one sumowane z innymi bonifikatami udzielanymi na podstawie innych przepisów prawa.
W myśl § 3 bonifikata może być udzielona, jeżeli użytkownik wieczysty:
a) złoży stosowny wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości wraz
z uzasadnieniem (pkt 1),
b) nie zalega z zobowiązaniami pieniężnymi wobec Skarbu Państwa, związanymi z przedmiotem przekształcenia (pkt 2).
W § 5 pkt 1 i 2 określono, iż udziela się bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności, w przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę, zabudowana garażem.
Stawki procentowe bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, o których mowa w punktach 1 - 3 uzależnione są od terminu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (w latach). Dla ustanowionego prawa użytkowania wieczystego:
- do 5 grudnia 1990 r. – stawka procentowa bonifikaty wynosi 50%,
- od 6 grudnia 1990 r. do 31 grudnia 2000 r. – stawka procentowa bonifikaty wynosi 30%,
- od 1 stycznia 2001 r. do 13 października 2005 r. – stawka procentowa bonifikaty wynosi 20%.
Opłatę z tytułu przekształcenia rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego,
na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi
o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wierzytelność z tytułu opłaty za przekształcenie podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Zgodnie z art. 5a, przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Oznacza to, że właściwy organ podejmując rozstrzygnięcie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zobowiązany jest stosować przepisy o pomocy publicznej, w tym przepisy o pomocy de minimis z rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Tym samym właściwe organy zobowiązane są zbadać czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, udzielenie bonifikaty lub rozłożenie na raty opłaty skutkować będzie udzieleniem przez państwo pomocy publicznej.

W celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności użytkownik wieczysty składa wniosek do którego dołącza dokumenty potwierdzające nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku oraz opłatę skarbową w wysokości 10 zł.
Kogo dotyczy Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić:
• osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 roku użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych
• osoby fizyczne będące następcami prawnymi ww. osób
• osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego
• osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi ww. osób
• spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcy prawni.
Czas realizacji - od 3 do 6 miesięcy
Wymagane dokumenty
  • Wniosek wraz załącznikami
Opłaty Informacja w opisie procedury.

Dodatkowe informacje
Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalona w decyzji, na konto:
24 1240 5211 1111 0010 3553 7824 Bank Pekao S. A. w Białymstoku

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej na konto: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132: 10 PLN
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. , poz. 83 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa
Adres
ul. Słonimska 2/2, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek o bonifikatę    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek o przekształcenie    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek o rozłożenie na raty    Pobierz
Formularz do pobrania Załącznik nr 3    Pobierz
Formularz do pobrania Załącznik nr 4    Pobierz
Formularz do pobrania Załącznik nr 5    Pobierz
Formularz do pobrania Załącznik nr 6    Pobierz
Formularz do pobrania Załącznik nr 7    Pobierz
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych