Uzyskanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa lub Gminy Białystok, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Bonifikata przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy
z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Dochód miesięczny uprawniający do uzyskania bonifikaty, jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do udzielenia bonifikaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.
Stosownie do art. 74 ust. 1 b ustawy z 21 sierpnia 1997 r. przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale zamieszkującymi i gospodarującymi
na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do 1 marca roku,
za który opłata jest wnoszona, przy czym osoby ubiegające się o bonifikatę nie
są zwolnione z obowiązku wniesienia w terminie do 31 marca bieżącego roku opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w pełnej wysokości, chyba, że złożyły nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności wniosek
o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej.
Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Z pomocą publiczną mamy do czynienia, gdy łącznie spełnione są wszystkie niżej wymienione przesłanki (art. 107 ust. 1 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej):
a) następuje przysporzenie środków publicznych z budżetu państwa lub gminy,
b) przysporzenie lub zrzeczenie się środków publicznych jest skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w rozumieniu unijnego prawa konkurencji),
c) pomoc stanowi dla beneficjenta korzyść ekonomiczną, której nie mógłby uzyskać
w normalnych warunkach rynkowych,
d) występuje element selektywności (pomoc udzielana jest tylko pewnym grupom lub pojedynczym przedsiębiorcom i następuje naruszenie równowagi pomiędzy beneficjentem pomocy, a jego konkurentami na tym samym rynku),
e) występuje faktyczne bądź potencjalne zakłócenie konkurencji w zakresie wpływu
na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.
Pojęcie przedsiębiorcy w unijnym prawie pomocy publicznej rozumiane jest bardzo szeroko. Obejmuje ono swym zakresem wszelkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od ich formy prawnej i źródeł finansowania oraz bez względu na to czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy.
Przy tak szeroko zakreślonych ramach definicji przedsiębiorcy podstawowe znaczenie ma rodzaj działalności prowadzonej przez podmiot. Przez działalność gospodarczą należy
Kogo dotyczy Osoba fizyczna
Czas realizacji ok. 1 miesiąca
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o bonifikatę wraz z załącznikami
Opłaty -
Tryb odwoławczy -
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami
    (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1774 z późn. zm. )
    • Art. 74, ust. 1
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa
Adres
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania formularz - zał. 1    Pobierz
Formularz do pobrania formularz - zał. 2    Pobierz
Formularz do pobrania formularz - zał. 3    Pobierz
Formularz do pobrania formularz - zał. 4    Pobierz
Formularz do pobrania formularz - zał. 5.    Pobierz
Formularz do pobrania oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis    Pobierz
Formularz do pobrania oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis    Pobierz
Formularz do pobrania wniosek o bonifikatę 2018 r.    Pobierz
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych