Uzyskanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748 ze zm.), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (art. 10 ust. 5). Z pomocą publiczną mamy do czynienia, gdy spełnione są wszystkie niżej wymienione przesłanki łącznie (art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej):
1. następuje przysporzenie środków publicznych z budżetu państwa lub gminy,
2. przysporzenie lub zrzeczenie się środków publicznych jest skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w rozumieniu unijnego prawa konkurencji),
3. pomoc stanowi dla beneficjenta korzyść ekonomiczną, której nie mógłby uzyskać w normalnych warunkach rynkowych,
4. występuje element selektywności (pomoc udzielana jest tylko pewnym grupom lub pojedynczym przedsiębiorcom i następuje naruszenie równowagi pomiędzy beneficjentem pomocy, a jego konkurentami na tym samym rynku),
5. występuje faktyczne bądź potencjalne zakłócenie konkurencji w zakresie wpływu na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.
Pojęcie przedsiębiorcy w unijnym prawie pomocy publicznej rozumiane jest bardzo szeroko, obejmuje ono bowiem swym zakresem wszelkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od ich formy prawnej i źródeł finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy. Przy tak szeroko zakreślonych ramach definicji przedsiębiorcy podstawowe znaczenie ma rodzaj działalności prowadzonej przez podmiot. Przez działalność gospodarczą należy rozumieć, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, między innymi oferowanie towarów i usług na rynku. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, ani też nie ma znaczenia, jak dana działalność jest kwalifikowana w prawie krajowym. Zatem działalność polegająca na stałym wynajmowaniu mieszkania przez osobę fizyczną, nie zarejestrowaną w żadnych rejestrach krajowych jako przedsiębiorca, jest działalnością gospodarczą i wsparcie ze środków publicznych w postaci udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości podlega ocenie pod kątem zgodności z przepisami o pomocy publicznej.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą – w rozumieniu prawa unijnego – może uzyskać pomoc publiczną de minimis, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot, w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.
Kogo dotyczy Osoba fizyczna
Czas realizacji ok. 1 miesiąca
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o bonifikatę wraz z załącznikami
Opłaty -
Tryb odwoławczy -
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami
    (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1774 z późn. zm. )
    • Art. 74, ust. 1
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa
Adres
ul. Słonimska 2/2, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania formularz - zał. 1    Pobierz
Formularz do pobrania formularz - zał. 2    Pobierz
Formularz do pobrania formularz - zał. 3    Pobierz
Formularz do pobrania formularz - zał. 4    Pobierz
Formularz do pobrania formularz - zał. 5.    Pobierz
Formularz do pobrania oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis    Pobierz
Formularz do pobrania oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis    Pobierz
Formularz do pobrania wniosek o 50% bonifikatę    Pobierz
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych