Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Wszczęcie postępowania administracyjnego
Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów jego kształcenia. Wszczęcie procedury postępowania administracyjnego odbywa się na wniosek pracodawcy (druk do pobrania nr 1).

Kwota dofinansowania
Wysokość dofinansowania zależy od długości trwania nauki i zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Termin składania wniosku
Wniosek należy złożyć listownie na podany niżej adres lub osobiście w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Pomoc de minimis
W art. 122 ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Pomoc de minimis oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.

Konieczność zawiadomienia o zawarciu umowy
Dodatkowo, zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2014 poz. 232), w związku z art. 195 § 1 Kodeksu pracy, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca zawiadamia Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika (druk do pobrania nr 4)

Efekt załatwienia sprawy.
Wydanie decyzji administracyjnej oraz przekazanie dofinansowania.
Kogo dotyczy Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.
Czas realizacji Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 KPA. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Wymagane dokumenty
 • W celu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pracodawca składa wniosek z załączonymi dokumentami (druk do pobrania nr 1) w formie podania w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.
 • Do wniosku należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 • 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 • 2. Kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (lub zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, ewentualnie zasadniczej szkole zawodowej);
 • 3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 • 4. Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu;
 • 5. Kopię zaświadczenia pracodawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w wypadku s.c. również kopię umowy spółki);
 • 6. Kopię świadectwa pracy (w wypadku potrzeby);
 • 7. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;
  oraz dodatkowo w związku z zaliczaniem dofinansowania kształcenia młodocianych do pomocy de minimis
 • 8. Wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk do pobrania nr 2)
 • 9. Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druk oświadczenia do pobrania nr 3)
Opłaty Nie pobiera się.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
 • Artykuł 122 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1183 )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 954 )
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2014 poz. 232)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 238 )
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 362 )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku − Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Wspomagania Edukacji
Adres
ul. Legionowa 7, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
ul. Legionowa 7 / pokój: 8
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Formularz - pomoc de minimis    Pobierz
Formularz do pobrania Oświadczenie    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek    Pobierz
Formularz do pobrania Zgłoszenie    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych