Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą na wniosek ośrodka pomocy społecznej.
Osoby, przed 16 rokiem życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.
Osoby, które ukończyły 16 roku życia otrzymują orzeczenie o zaliczeniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności:
1. znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
3. lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
Orzeczenia poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności zawierają wskazania dotyczące w szczególności:
• odpowiedniego zatrudnienia;
• szkolenia, w tym specjalistycznego;
• zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
• uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;
• konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie tej osoby;
• korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
• konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwości samodzielnej egzystencji;
• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.);
• prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Kogo dotyczy Osób starających się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności.
Czas realizacji Do 30 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów spełniających wymogi formalne. Może on ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzupełnienia braków formalnych, dokumentacji medycznej lub konieczności dodatkowej konsultacji medycznej na wniosek przewodniczącego składu orzekającym.
Wymagane dokumenty
 • W celu otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana (lekarz rodzinny lub specjalista) – ważne 30 dni od daty wystawienia;
 • dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych właściwych dla danego schorzenia np. opis RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, spirometria, EEG itp., historię choroby z miejsc leczenia). Dokumentację tę przedkłada się wyłącznie w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub kopie z oryginałami do wglądu celem potwierdzenia takiej zgodności;
 • kopie posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności.
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności (np. kserokopia orzeczenia wydanego przez inny organ np. ZUS, KIZ);
 • dokument potwierdzający fakt dokonania zgłoszenia zameldowania na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej, np. zaświadczenie o zameldowaniu (dotyczy cudzoziemców).
 • oświadczenie o miejscu pobytu stałego – w przypadku dowodu osobistego wydanego po 1 marca 2015 r.
 • przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tożsamość
 • Uwaga:
  1. Osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź niepełnosprawności przedkładają dokumentację medyczną możliwie szeroką i odzwierciedlającą schorzenia, które wywołują ograniczenia funkcjonalne, a tym samym powstałe naruszenie sprawności organizmu przez co należy rozumieć, iż każdorazowo do wniosku załączają dokumentację dotyczącą wszystkich schorzeń od początku leczenia.
  2. Zgodnie z 15 ust. 1 rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego na czas określony można wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
Opłaty Brak
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Od orzeczenia przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od dnia odbioru orzeczenia. Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Zespołu, za pośrednictwem zespołu, który orzeczenie wydał. Przed przekazaniem akt do organu wyższej instancji odwołanie rozpatrywane jest w ramach tzw. Samokontroli, jeśli uznane zostanie, że odwołanie strony zasługuje w całości na uwzględnienie, wówczas zmieniane jest zgodnie z żądaniem strony wyrażonym w odwołaniu. W sytuacji kiedy nie przychyli się do żądań strony lub uzna ich zasadność tylko w części, dokumentacja wysyłana jest do Wojewódzkiego Zespołu, który może:
• zmienić w całości lub części zaskarżone orzeczenie;
• utrzymać w mocy orzeczenie wydane przez miejski zespół.
Podstawy prawne
 • USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. , Nr 127 , poz. 721 z późn. zm. )
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Dz.U.03.139.1328 (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1110 )
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych