Wpis do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

Wpis do ewidencji egzaminatorów odbywa się w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego
Kogo dotyczy Ewidencję egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami prowadzi Marszałek Województwa. Marszałek dokonuje wpisu osoby do ewidencji egzaminatorów, jeżeli spełnia ona warunki określone w art. 58 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – (Dz. U. z 2017 r., poz. 978 ze zm.).
Czas realizacji Decyzja o wpisie do ewidencji egzaminatorów następuje po uzyskaniu od Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej powołanej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa informacji o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
Wymagane dokumenty
 • Zgodnie z treścią art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978 t. j. ze zm.) i § 50 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 232 ze zm.):
  1. Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego – Marszałka Województwa Podlaskiego następujące dokumenty:
  1) wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
  2) kopię dokumentu potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;
 • 3) kopię informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego - na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 9 ustawy o kierujących pojazdami (przedstawioną informację uznaje się za ważną jeśli nie jest starsza niż 6 m – cy od daty wystawienia);
  4) kopię zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
  5) kopię orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy o kierujących pojazdami;
  6) kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy;
  7) kopię zaświadczenia o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy;
 • 8) kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin (patrz poniżej: OPŁATY 1), 2), 3);
  2. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-8, osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów przedstawia do wglądu.
  3. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora.
  4. Osoba ubiegająca się o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów, w trybie art. 71 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami, przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego składa do Marszałka Województwa Podlaskiego:
  1) skierowanie wydane przez właściwego marszałka województwa;
  2) dokumenty, o których mowa w § 50 ust. 1 w/w rozporządzenia MIiB;
  3) kopię decyzji o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów;
Opłaty PO ZDANYM Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMINIE WERYFIKACYJNYM, WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW NASTĘPUJE PO DOSTARCZENIU DOWODU OPŁATY ZA WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW W WYSOKOŚCI - 50 PLN
Opłaty proszę dokonać na poniższe konto:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Nr. konta: 84 1500 1344 1213 4006 7488 0000
tytułem: wpłata za wpis do ewidencji egzaminatorów - 50 zł
Wysokość opłat za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.
1. Prawo jazdy kategorii A
• za część teoretyczną 100 zł.
• za cząść praktyczną 200 zł.
2. Prawo jazdy kategorii B
• za część teoretyczną 100 zł.
• za cząść praktyczną 250 zł.
3. Prawo jazdy kategorii C i D
• za część teoretyczną 100 zł.
• za cząść praktyczną 300 zł.
Opłatę za egzamin należy wnieść na konto:
Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-926 Warszawa
nr konta : 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000
Tytułem:
wpłata WORD – Komisja Weryfikacyjna egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ……., egz. praktyczny kat. ……. prawa jazdy.
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Za pośrednictwem Marszałka Województwa Podlaskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. , poz. 978 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 232 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2014 r. , poz. 232 z późn. zm. )
 • Zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych