Wpis do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

Wpis do ewidencji egzaminatorów odbywa się w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego
Kogo dotyczy Osoby fizyczne
Czas realizacji Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Wymagane dokumenty
 • Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego właściwego ze względu na stałe miejsce zamieszkania następujące dokumenty:
  1) wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
  2) dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;
  3) kopię informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
  4) kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
  5) kopię orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o kierujących pojazdami;
 • 6) kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy lub odpowiednio kopię posiadanego pozwolenia lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 6 lat pozwolenia;
  7) kopię zaświadczenia o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy;
  8) kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin.
 • Oryginały dokumentów, o których mowa powyżej osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów przedstawia do wglądu.
  Wymaganie dotyczące przedstawiania dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora.
 • Osoba ubiegająca się o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów, w trybie art. 71 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami, przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego składa do właściwego organu ewidencyjnego:
  1) skierowanie wydane przez właściwego marszałka województwa;
  2) dokumenty, o których mowa w § 50 ust. 1 rozporządzenia;
  3) kopię decyzji o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów.
Opłaty Opłata za egzamin wynosi:
1) kat. A prawa jazdy - teoria 100 zł - praktyka 200 zł,
2) kat. B prawa jazdy - teoria 100 zł - praktyka 250 zł,
3) kat. C lub D prawa jazdy - teoria 100 zł - praktyka 300 zł.

Opłatę za egzamin należy wpłacić na konto:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Biuro Dyrektora Generalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
nr rachunku bankowego: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000
tytuł wpłaty: WORD - Komisja Weryfikacyjna egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ........., egz. praktyczny kat. ........ prawa jazdy.

Za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów pobiera się opłatę w wysokości 50 zł (opłata pobierana po zdanym egzaminie weryfikacyjnym). Opłatę wpis do ewidencji należy uiścić na rachunek bankowy prowadzony przez: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok nr: 84 1500 1344 1213 4006 7488 0000
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. , poz. 627 )
  • Art. 58, ust. 1 i 2
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 232 )
  • par. 50
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych