Uzyskiwanie stopnia nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy, zatrudniony w szkole lub placówce oświatowej prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego może ubiegać się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, po spełnieniu następujących warunków:
1. Posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończył zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.
2. Odbył staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego:
• w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wymagany staż trwa 2 lata i 9 miesięcy,
• nauczyciel kontraktowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy,
• dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w związku z tym, że był nauczycielem akademickim legitymującym się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osobom posiadającym co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy skrócić staż do roku i 9 miesięcy,
• ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły (z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela), po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu.
Kogo dotyczy Nauczyciele kontraktowi, zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego
Czas realizacji • Jeżeli nauczyciel kończący staż w danym roku szkolnym złoży wniosek wraz z dokumentacją do dnia 30 CZERWCA danego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte oraz zakończone do dnia 31 SIERPNIA danego roku, pod warunkiem, że wniosek i dokumentacja spełniają wymagania formalne.
• Jeżeli nauczyciel kończący staż w danym roku szkolnym złoży wniosek wraz z dokumentacją do dnia 31 PAŹDZIERNIKA danego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte oraz zakończone do dnia 31 GRUDNIA danego roku, pod warunkiem, że wniosek i dokumentacja spełniają wymagania formalne.
Decyzję administracyjną w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego wydaje Marszałek Województwa Podlaskiego po zdaniu przez nauczyciela egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
Wymagane dokumenty
  • Wypełniony wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje zawodowe (w przypadku nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego) – oryginały lub poświadczone kopie.
  • Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu.
  • Zaświadczenie dyrektora szkoły powinno zawierać również informacje o: dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
Opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.)
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. , poz. 191 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. , poz. 393 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny Wybierz inny urząd
Adres
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
Telefon
857132880
Fax
857132881
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
09:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania WNIOSEK    Pobierz
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych