Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja, która:
• nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;
• została udostępniona w sposób inny niż w BIP i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
• będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
• została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego
Kogo dotyczy Obywateli
Czas realizacji Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego złożony w postaci papierowej albo elektronicznej
Opłaty Informacje sektora publicznego udostępniane są lub przekazywane bezpłatnie. Jeżeli realizacja wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów może być nałożona opłata. Opłata ustalana jest w oparciu o przepisy zawarte w art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy W przypadku decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego dla danej instytucji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 352 )
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych