Ustalenie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

W myśl art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm..) za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe, z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a właściwym organem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według trybu i zasad obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.
Przed wszczęciem postępowania administracyjnego, właściwy organ i dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty przeprowadzają rokowania, w wyniku których może zostać ustalana wysokość odszkodowania za działki, o których mowa wyżej. Czynności te maja charakter cywilno – prawny.
Ustalenie odszkodowania przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w postępowaniu administracyjnym następuje po złożeniu wniosku przez osobę uprawnioną.
Wnioskodawcą może być dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty działek wydzielonych w wyniku podziału nieruchomości pod drogi publiczne.
Zgodnie z art. 32, 33 § 1 i 40 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się
w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i przeznaczenia nieruchomości
w dniu wydania decyzji o podziale oraz jej wartości w dniu wydania decyzji
o odszkodowaniu, po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości - w ramach odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu może być przyznana, za jego zgodą, odpowiednia nieruchomość zamienna.

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna.
Kogo dotyczy Dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty działek wydzielonych w wyniku podziału nieruchomości pod drogi publiczne
Czas realizacji Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.
Wymagane dokumenty
 • Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 • 1) Wniosek o odszkodowanie za działkę wydzieloną pod drogę publiczną w trybie
  art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawierający:
  - dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, imiona rodziców, adres),
  - oznaczenie nieruchomości, za którą wnioskodawca domaga się odszkodowania
  (nr działki, obręb jednostka ewidencyjna, numer księgi wieczystej),
  - wskazanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (sygnatura i data decyzji).
 • 2) Ostateczna decyzja o podziale nieruchomości wraz z załącznikiem graficznym decyzja winna zostać złożona w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.
 • 3) Dokument potwierdzający prawo do nieruchomości na dzień uprawomocnienia się decyzji podziałowej (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest ujawniony w księdze wieczystej).
 • 4) Dokument potwierdzający nabycie praw do spadku (w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie żyje) oraz dane osobowe (imiona, nazwiska, imiona rodziców)
  i adresowe spadkobierców.
 • 5) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 • 6) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku, gdy wnioskodawca jest wpisany do KRS).
  Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
Opłaty -
Tryb odwoławczy Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem właściwego urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
Podstawy prawne
 • art.98 ust.3, art.128-135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1774 z późn. zm. )
  • Art. 98, ust. 1 i 3
  • Art. 128
  • Art. 129
  • Art. 130
  • Art. 131
  • Art. 132
  • Art. 133
  • Art. 134
  • Art. 135
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Starostwo Powiatowe w Grajewie Wybierz inny urząd
Wydział Geodezji i Kartografii
Adres
ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych