Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Białegostoku działający jako Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu dróg powiatowych i gminnych, w drodze odrębnej decyzji ustala wysokość i wypłatę odszkodowania za nieruchomości objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które z chwilą uzyskania przez taką decyzję waloru ostateczności stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego.
Decyzję ustalającą odszkodowanie w przypadku dróg wojewódzkich i krajowych wydaje Wojewoda Podlaski.
Wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.
Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego określającej wartość nieruchomości.
Jeżeli na przejmowanych nieruchomościach ustanowione są ograniczone prawa rzeczowe, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw. Kwotę odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały.
Jeżeli na przejmowanych nieruchomościach jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego i wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami.
Wysokość odszkodowania może być powiększona o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego, w przypadku wydania nieruchomości niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od wskazanych w ustawie przesłanek.
Wysokość odszkodowania przysługującego właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, może być powiększona o kwotę 10 000 zł w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek.

Efekt załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna.
Kogo dotyczy Odszkodowanie przysługuje dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.
Czas realizacji 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.
60 dni w przypadku nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.
Wskazane terminy mają charakter ściśle procesowy i stanowią uzupełnienie ogólnych regulacji ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) dotyczących terminów załatwiania spraw.
Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), z zastrzeżeniem art. 18 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Wymagane dokumenty
  • Postępowanie prowadzone jest z urzędu.
  • Potwierdzające posiadanie praw rzeczowych do nieruchomości.
  • Oświadczenie o sposobie wypłaty odszkodowania (numer rachunku bankowego wraz z imieniem i nazwiskiem posiadacza rachunku, numer PESEL, kopia dokumentu tożsamości) opatrzone własnoręcznym podpisem poświadczonym urzędowo lub notarialnie (w przypadku osób fizycznych) lub podpisem osób uprawnionych zgodnie z KRS (w przypadku osób prawnych).
  • Pełnomocnictwo do reprezentacji w wymaganej przepisami formie.
Opłaty Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
w wysokości 17,00 zł, w przypadku pełnomocnictwa nie pochodzącego od osób I stopnia pokrewieństwa.

Tryb odwoławczy Wojewoda Podlaski (w przypadku dróg powiatowych i gminnych) lub Minister Infrastruktury i Budownictwa (w przypadku dróg wojewódzkich i krajowych) za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2031 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Starostwo Powiatowe w Grajewie Wybierz inny urząd
Wydział Geodezji i Kartografii
Adres
ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych