Dzierżawa gruntów i nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Białystok

- w przypadku wydzierżawiania nieruchomości niezbędne jest złożenie wniosku przez zainteresowaną osobę fizyczną lub prawną,

- wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres powyżej trzech miesięcy wywiesza się na okres 21 dni,

- w przypadku przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia na cel komercyjny (na wniosek lub z urzędu), organizowany jest przetarg, zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie określenia regulaminu przetargów, warunków umów najmu, dzierżawy i użyczania lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących zasób Gminy Białystok oraz stawek czynszu
Kogo dotyczy Osoba fizyczna i osoba prawna
Czas realizacji Około 1,5 miesiąca.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek
Opłaty Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Dzierżawca wnosi opłaty z tytuły dzierżawy, ustalone w umowie w oparciu o obowiązujące stawki

Tryb odwoławczy Nie ma zastosowania
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1774 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. , poz. 380 z późn. zm. )
 • Uchwała Nr XXXIV/377/12 Rady Miasta Białystok z 5 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3604 ze zm.)
 • Zarządzenie Nr 815/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 sierpnia 2016 r.
  w sprawie stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Białystok
 • Zarządzenie Nr 816/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 sierpnia 2016 r.
  w sprawie trybu wyłaniania najemców, dzierżawców i biorących w użyczanie nieruchomości stanowiących zasób Miasta Białystok
 • Zarządzenie Nr 817/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 sierpnia 2016 r.
  w sprawie określenia warunków umów najmu, dzierżawy i użyczania nieruchomości stanowiących zasób Miasta Białystok
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Gospodarowania Mieniem i Aktualizacji Opłat
Adres
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Wniosek można złożyć:
- listownie - na podany adres
- osobiście (Kancelaria Ogólna Zarządu Mienia Komunalnego w Białysmtoku ul. Bema 89/1)
- drogą mailową
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek o cesję umowy    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek o rozwiązanie umowy    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych