Aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa

1) wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie; zaktualizowaną opłatę roczną ustala się według dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty;

2) aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek jednostki organizacyjnej posiadającej nieruchomość w trwałym zarządzie, na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego;

3) aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się w drodze decyzji właściwego organu. Nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego
po roku, w którym decyzja stała się ostateczna.

4) przy aktualizacji opłaty, na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a opłatą zaktualizowaną, zalicza się wartość nakładów poniesionych przez jednostkę organizacyjną, po dniu dokonania ostatniej aktualizacji, na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej;

5) zaliczenie wartości nakładów poniesionych przez jednostkę organizacyjną na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej następuje również w przypadku,
gdy nie zostały one uwzględnione w poprzednio dokonywanych aktualizacjach;

6) zasady, o których mowa w pkt 4 i 5, stosuje się odpowiednio do nakładów koniecznych wpływających na cechy techniczno-użytkowe gruntu, poniesionych przez jednostkę organizacyjną, o ile w ich następstwie wzrosła wartość nieruchomości gruntowej;

7) jeżeli jednostka organizacyjna poniosła nakłady na wybudowanie budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem, położonych na nieruchomości oddanej w trwały zarząd, wartości tych nakładów nie uwzględnia się w cenie nieruchomości będącej podstawą do ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia budynków i innych urządzeń w trybie, o którym mowa w art. 17 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w przypadku zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu budowlanego położonego na nieruchomości, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

UWAGA
W przypadku gdy jednostka poniosła nakłady, o których mowa w pkt 4 - 7 wskazanych powyżej, jest zobowiązana do przedłożenia organowi oryginałów bądź kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, dokumentów stwierdzających poniesione przez jednostkę nakłady.
Kogo dotyczy -
Czas realizacji -
Wymagane dokumenty
  • Wniosek
Opłaty -
Tryb odwoławczy Tryb odwoławczy - od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem właściwego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1774 z późn. zm. )
    • Art. 82-88
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 985 ze. zm. ) - Art. 82-88
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa
Adres
ul. Słonimska 2/2, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Wniosek można złożyć:
- listownie
- osobiście
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych