Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/i krzewów

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/i krzewów

Informacje dodatkowe:
1) W przypadku drzew, na których znajduje się miejsce lęgowe ptaków, nie należy prowadzić wycinki w trakcie trwania okresu lęgowego tj. od 15 lutego do 16 października.
2) Drzewa i krzewy w wieku do 10 lat nie wymagają zezwolenia na usunięcie.
3) Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Efekt załatwienia sprawy
1. Rozpatrzenie wniosku (ewentualne wezwanie do usunięcia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania).
2. Wizja lokalna w terenie.
3. Wydanie decyzji zezwalającej lub nie zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.
Kogo dotyczy Właścicieli gruntów położonych na terenie gminy
Czas realizacji Zgodnie z KPA - do jednego miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów
Wymagane dokumenty
 • Wniosek właściciela / posiadacza nieruchomości, zawierający:
  1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
  2) oznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, określenie zabytku – określenie numeru ewidencyjnego gruntów, nazwę ulicy, numer posesji,
  3) oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia (gatunek, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm od ziemi, powierzchnia pokryta krzewami), każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo,
  4) przyczynę i termin planowanego usunięcia drzewa lub krzewów
  5) wielkość powierzchni, z której usunięte zostaną krzewy,
 • Szkic lub mapka terenu z zaznaczonymi drzewami lub krzewami przewidzianymi do usunięcia., ich usytuowanie w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości
 • Kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do przedmiotowego terenu , wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego ( dzierżawa, najem, użyczenie) poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę bądź instytucję, np.: kserokopia aktu notarialnego, wypis z Księgi Wieczystej, wypis z rejestru gruntów. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lub jest współwłaścicielem – zgodę właściciela / współwłaściciela na wycinkę.
 • Dokument potwierdzający, iż osoba/y* podpisująca wniosek jest upoważniona do reprezentowania jednostki (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gosp.)
 • W uzasadnionych przypadkach - szczegółowa inwentaryzacja zieleni z określeniem:
  a. gatunków drzew i krzewów,
  b. obwodu pnia na wysokości 130 cm od ziemi,
  c. wysokości i zasięgu korony drzew,
  d. powierzchni pokrytej krzewami w m2,
  e. stanu zdrowotnego zieleni oraz z zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycinki/ przesadzania). Inwentaryzacja winna być sporządzona w formie opisowej oraz w formie graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
 • Zdjęcia drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia (opcjonalnie).
 • Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez przedstawiciela.
 • Dokumenty winny być przedłożone jako oryginał. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez podmiot, który go wytworzył lub przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym.

  W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wnioskodawca dołącza oryginał lub poświadczony za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa.
Opłaty 1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).: 17 PLN
2) Ewentualna opłata za usunięcie drzew lub krzewów zostanie określona w wydanym zezwoleniu.


Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji służy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1651 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Sokoły Wybierz inny urząd
Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Promocji
Adres
ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
Telefon
86 4763010 wewn. 329
Fax
86 4763010
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych