Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta Białegostoku

Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.) placówkę wsparcia dziennego prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190, lub podmiot, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.
Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta na wniosek, jeżeli podmiot występujący o zezwolenie przedstawi pełną dokumentację wskazaną w art. 19 ust. 1 ww. ustawy.

Informacje ogólne:

Placówkę wsparcia dziennego prowadzi:
1) gmina,
2) podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3) podmiot, który uzyskał zezwolenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta,
4) do podmiotów o których mowa w pkt. 2 (w odniesieniu do art. 190 ustawy) zalicza się:
- organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Formy placówki wsparcia dziennego (art. 24 ustawy):
1) opiekuńcza, w tym koła zainteresowań, świetlice, kluby i ogniska wychowawcze (placówka zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizowanie czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań),
2) specjalistyczna (placówka organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne oraz realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię),
3) praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę (realizacja działań animacyjnych i socjoterapeutycznych),
4) połączona forma określona w pkt 1-3.

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, należy złożyć pisemny wniosek.


Odmowa wydania zezwolenia (zgodnie z art. 21 ustawy) nastąpi, w przypadku gdy:
- podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Zasady cofnięcia wydanego zezwolenia:
Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:
- przestał spełniać warunki określone w ustawie,
- nie przedstawi na żądanie organu wydającego zezwolenie w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 19 ustawy,
Kogo dotyczy -
Czas realizacji Wydanie zezwolenia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony w formie pisemnej.

Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w placówce wsparcia dziennego.

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie podlega opłacie skarbowej.
Wymagane dokumenty
 • W celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, należy złożyć wypełniony w całości wniosek.
  1) Do wniosku należy dołączyć:
 • a) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
 • b) odpis z właściwego rejestru;
 • c) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;
 • d) pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego;
 • e) statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 • f) regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 • g) informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o nie zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych;
 • h) dokumenty poświadczające kwalifikacje kierownika placówki oraz kadry zatrudnionej w placówce: wychowawców, pedagoga, psychologa;
 • i) oświadczenia dotyczące władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego, niekaralności (w związku z art. 25, 26, 27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dotyczy pracowników placówki).
Opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy W przypadku odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub cofnięciu zezwolenia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. , poz. 697 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Departament Spraw Społecznych
Adres
ul. gen. Józefa Bema 60/1, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania oświadczenie    Pobierz
Formularz do pobrania wniosek    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych