Wpis do wykazu dziennych opiekunów

Procedura polega na prowadzeniu wykazu dziennych opiekunów, zwanego dalej wykazem na podstawie pisemnego wniosku o wpis do ww. wykazu.

Złożenie pisemnego wniosku o dokonanie wpisu do wykazu dziennych opiekunów działających na terenie gminy przez podmiot zatrudniający dziennego opiekuna odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Podmioty zobowiązane do zgłoszenia dziennych opiekunów:
- gmina,
- osoba prawna,
- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Po weryfikacji wniosku organ prowadzący wykaz dziennych opiekunów dokonuje wpisu do wykazu dziennych opiekunów zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w systemie teleinformatycznym.

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem następuje wykreślenie dziennego opiekuna z wykazu.

Wykaz zawiera:
1) imię i nazwisko dziennych opiekunów,
2) podmiot zgłaszający / zatrudniający dziennego opiekuna,
3) datę wpisania do wykazu,
4) datę wykreślenia z wykazu.

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta dokonuje wpisu do wykazu na podstawie pisemnego wniosku, złożonego przez podmiot zamierzający zatrudniać dziennego opiekuna.

Efekt załatwienia sprawy
1) w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych - wpisanie przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta do wykazu dziennych opiekunów,
2) w przypadku niespełnienia warunków określonych ustawą – pisemna odmowa wpisu,
3) w przypadku złożenia wniosku o wykreślenie z wykazu – wykreślenie,
4) w przypadku niespełnienia warunków określonych w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych, wykazanych w czasie kontroli – wykreślenie z wykazu.

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta odmawia wpisu do wykazu, w przypadku gdy:
1) podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia dziennego opiekuna,
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywanie działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z wykazu następuje w przypadku:
1) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem, na wniosek o wykreślenie złożony do rejestru przez podmiot zatrudniający dziennego opiekuna wpisanego na jego wniosek,
2) nieusunięcia przez podmiot zatrudniający dziennego opiekuna, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3,
3) przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Podmiot wpisany do wykazu jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego wykaz o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Termin składania dokumentów
cały rok
Kogo dotyczy Podmiot zamierzający zatrudniać dziennego opiekuna
Czas realizacji 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku
Wymagane dokumenty
 • Wniosek wraz z dokumentami:
  1) wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu /w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej/,
  2) kserokopię umowy z dziennym opiekunem (potwierdzoną za zgodność z oryginałem - jeśli jest już zawarta),
  3) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  4) oświadczenie podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w lokalu, w którym będzie funkcjonował dzienny opiekun,
  5) kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  6) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie dziennych opiekunów wraz z kserokopią oświadczeń zgodnie z art. 39 ust 1 pkt 1 – 3 ustawy,
  7) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy ubezpieczenia OC dziennego opiekuna.
Opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. , poz. 157 )
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. , Nr 69 , poz. 368 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Departament Spraw Społecznych
Adres
ul. gen. Józefa Bema 60/1, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek o wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek o zmiane danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych