Podatek rolny - naliczenie podatku

Podatek rolny - naliczenie podatku
Kogo dotyczy Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
a) właścicielami gruntów,
b) posiadaczami samoistnymi gruntów;
c) użytkownikami wieczystymi gruntów;
d) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
- wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo
- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Jeżeli grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach). Jeżeli grunty, o których mowa powyżej, stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości. Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której mowa powyżej, nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli (posiadaczy) jest zwolnionych od podatku rolnego albo nie podlega temu podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach (posiadaczach), którzy podlegają podatkowi rolnemu oraz nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, o których mowa w art. 1 ustawy o podatku rolnym.
Podstawa opodatkowania – art. 4 ustawy o podatku rolnym.
Czas realizacji -
Wymagane dokumenty
 • Złożenie informacji w terminie określonym w ustawie o podatku rolnym (wniosek) wraz z niezbędnymi dokumentami, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:

  a) akt własności – do wglądu (oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia),

  b) umowa dzierżawy, najmu, użyczenia – w przypadku gruntów Gminy lub Skarbu Państwa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

  c) pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

  d) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do podpisania deklaracji (oryginał lub jego odpis, wypis lub kopia) – w przypadku reprezentowania podatnika przez inną osobę w sprawach związanych z podatkiem od nieruchomości (za złożenie pełnomocnictwa do akt sprawy, należna jest opłata skarbowa – z wyjątkiem sytuacji, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Opłaty Osoby fizyczne – podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego (w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty) na podstawie decyzji wydawanej po złożeniu przez podatnika informacji o gruntach

Osoby prawne, jednostki organizacyjne – podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego (obliczony w deklaracji na podatek rolny) na rachunek budżetu gminy, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada; w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty
Tryb odwoławczy -
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. , poz. 201 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1892 z późn. zm. )
 • Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku NR XVIII/169/11 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XXXIV/383/12 z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XLVIII/530/13 z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR LXII/687/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XIV/195/15 z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XV/219/15 z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XXIV/369/16 z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XXVII/421/16 z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XXVIII/447/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pienieżnych
Adres
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój: 201; 202; 203 (85 869 6229; 85 869 6115; 85 869 6123 - Podatek rolny osób fizycznych – opodatkowanie gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego oraz łączne zobowiązanie pieniężne (obejmujące podatek rolny za grunty rolne niestanowiące gospodarstwa rolnego))
Pokój 203 85 869 6123 (Podatek rolny osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nieposiadających osobowości prawnej – opodatkowanie gruntów rolnych stanowiących gospodarstwo rolne)
Pokój 206 85 869 6084; 85 869 6285 (Podatek rolny osób prawnych – opodatkowanie gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego)
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania 1. DR-1 - Deklaracja na podatek rolny (formularz obowiązujący od 6 stycznia 2017 r.)    Pobierz
Formularz do pobrania 2. D-1/C - Dane o nieruchomościach    Pobierz
Formularz do pobrania 3. D-1/B - Wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy    Pobierz
Formularz do pobrania 4. IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (formularz obowiązujący od 6 stycznia 2017 r.)    Pobierz
Formularz do pobrania 5. IN-1/A - Informacja o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach    Pobierz
Formularz do pobrania 6. Stawki podatku rolnego na 2012 rok    Pobierz
Formularz do pobrania 7. Stawki podatku rolnego na 2013 rok    Pobierz
Formularz do pobrania 8. Stawki podatku rolnego na 2014 rok    Pobierz
Formularz do pobrania 9. Stawki podatku rolnego na 2015 rok    Pobierz
Formularz do pobrania 9.1. Stawki podatku rolnego na 2016 rok    Pobierz
Formularz do pobrania 9.2. Stawki podatku rolnego na 2017 rok    Pobierz
Formularz do pobrania 9.3. Stawki podatku rolnego na 2018 rok    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych