Podatek od nieruchomości osób fizycznych - naliczanie podatku

Podstawę opodatkowania stanowi:
1. dla gruntów – powierzchnia tych gruntów.

2. dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa (z tym, że powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się).

3. dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem art. 4 ust. 4-6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

a) jeżeli budowla, jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej (art. 4 ust. 4 ww. ustawy),

b) jeżeli od budowli lub ich części, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 4 ust. 5 ww. ustawy);jeżeli ww. budowle zostały ulepszone lub zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych nastąpiła aktualizacja wyceny środków trwałych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano ulepszenia lub aktualizacji wyceny środków trwałych (art. 4 ust. 5 i 6 ww. ustawy).

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości.


Efekt załatwienia sprawy
Wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych ustala organ podatkowy w drodze decyzji.

W przypadku, gdy wysokość zobowiązania nie przekracza kwoty najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej – decyzje nie są wydawane.
Kogo dotyczy Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, będące

1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;

2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3. użytkownikami wieczystymi gruntów;

4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego (z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości) lub jest bez tytułu prawnego.
Czas realizacji Co do zasady 1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania podatkowego.
Wymagane dokumenty
 • Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku podatkowym.

 • Złożenie informacji (wniosek) wraz z niezbędnymi dokumentami, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:

  a) akt własności- do wglądu (oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia),

  b) umowa dzierżawy, najmu, użyczenia - w przypadku gruntów Gminy lub Skarbu Państwa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

  c) pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

  d) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub jego odpis, wypis lub kopia) – w przypadku reprezentowania podatnika przez inną osobę w sprawach związanych z podatkiem od nieruchomości (za złożenie pełnomocnictwa do akt sprawy, należna jest opłata skarbowa – z wyjątkiem sytuacji, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Opłaty -

Dodatkowe informacje
Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne winny dokonywać na indywidualne rachunki przypisane podatnikom.
Tryb odwoławczy Od decyzji Wójta Gminy/Burmistrza/Prezydenta Miasta służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. , poz. 201 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1785 z późn. zm. )
 • UCHWAŁA NR XXVIII/306/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2013r.
 • UCHWAŁA NR XLII/468/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2014r.
 • UCHWAŁA NR XIII/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2016r.
 • UCHWAŁA NR XXV/318/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2017r.
 • Uchwała Nr XXXVIII/496/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 2017-11-29 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2018r.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach Wybierz inny urząd
Wydział Podatków i Opłat
Adres
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon
87 5628111,87 5628112,87 5628113
Fax
Strona BIP
Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 111, I piętro
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Pismo ogólne   Wypełnij
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego    Pobierz
Formularz do pobrania Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok    Pobierz
Formularz do pobrania Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok    Pobierz
Formularz do pobrania Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok    Pobierz
Formularz do pobrania Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok    Pobierz
Formularz do pobrania Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok    Pobierz
Formularz do pobrania Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych