Podatek od nieruchomości osób fizycznych - naliczanie podatku

Podstawę opodatkowania stanowi:
1. dla gruntów – powierzchnia tych gruntów.

2. dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa (z tym, że powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się).

3. dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem art. 4 ust. 4-6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

a) jeżeli budowla, jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej (art. 4 ust. 4 ww. ustawy),

b) jeżeli od budowli lub ich części, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 4 ust. 5 ww. ustawy);jeżeli ww. budowle zostały ulepszone lub zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych nastąpiła aktualizacja wyceny środków trwałych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano ulepszenia lub aktualizacji wyceny środków trwałych (art. 4 ust. 5 i 6 ww. ustawy).

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości.


Efekt załatwienia sprawy
Wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych ustala organ podatkowy w drodze decyzji.

W przypadku, gdy wysokość zobowiązania nie przekracza kwoty najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej – decyzje nie są wydawane.
Kogo dotyczy Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, będące

1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;

2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3. użytkownikami wieczystymi gruntów;

4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego (z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości) lub jest bez tytułu prawnego.
Czas realizacji Co do zasady 1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania podatkowego.
Wymagane dokumenty
 • Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku podatkowym.

 • Złożenie informacji (wniosek) wraz z niezbędnymi dokumentami, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:

  a) akt własności- do wglądu (oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia),

  b) umowa dzierżawy, najmu, użyczenia - w przypadku gruntów Gminy lub Skarbu Państwa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

  c) pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

  d) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub jego odpis, wypis lub kopia) – w przypadku reprezentowania podatnika przez inną osobę w sprawach związanych z podatkiem od nieruchomości (za złożenie pełnomocnictwa do akt sprawy, należna jest opłata skarbowa – z wyjątkiem sytuacji, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Opłaty -
Tryb odwoławczy Od decyzji Wójta Gminy/Burmistrza/Prezydenta Miasta służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. , poz. 201 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1785 z późn. zm. )
 • Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku NR XVIII/169/11 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XXXIV/383/12 z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XLVIII/530/13 z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR LXII/687/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XIV/195/15 z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XV/219/15 z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XXIV/369/16 z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XXVII/421/16 z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XXVIII/447/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pienieżnych
Adres
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój 19 (Biuro Obsługi Interesanta – złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w związku z nabyciem nieruchomości od spółdzielni mieszkaniowych, developerów, osób prawnych, osób fizycznych), 201, 202, 203
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania 1. IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (formularz obowiązujący od 6 stycznia 2017 r.)    Pobierz
Formularz do pobrania 2. IN-1/A - Informacja o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach    Pobierz
Formularz do pobrania 3. Stawki podatku od nieruchomości na 2012 rok    Pobierz
Formularz do pobrania 4. Stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok    Pobierz
Formularz do pobrania 5. Stawki podatku od nieruchomości na lata 2014-2015    Pobierz
Formularz do pobrania 6. Zmiany z dn. 23 czerwca 2014 r. do uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości    Pobierz
Formularz do pobrania 7. Zmiany z dn. 23 listopada 2015 r. do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości    Pobierz
Formularz do pobrania 8. Stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok    Pobierz
Formularz do pobrania 9. Zmiany z dn. 28 listopada 2016 r. do uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (obowiązujące od 2017 r.)    Pobierz
Formularz do pobrania 9.1. Stawki podatku od nieruchomości na lata 2017 - 2018    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych