Podatek leśny - naliczanie podatku

a) Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy (z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna). Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
b) Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
c) Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
d) Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
e) Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
f) Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu – kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Osoby fizyczne:
- są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego (o których mowa w powyższym podpunkcie f),
- Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala (w drodze decyzji) organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.
- Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

- Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany (o których mowa w powyższym podpunkcie f), organ podatkowy, po powzięciu informacji o ww. okolicznościach oraz złożeniu przez podatnika stosownej korekty informacji, dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.


Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:
- składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
- odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian stanu faktycznego (o których mowa w powyższym podpunkcie f) – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
- wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca;

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Efekt załatwienia sprawy
Wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych ustala Wójt Gminy/Burmistrz/Prezydent Miasta w drodze decyzji.

W przypadku, gdy wysokość zobowiązania nie przekracza kwoty najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej – decyzje nie są wydawane.
Kogo dotyczy Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
- właścicielami lasów
- posiadaczami samoistnymi lasów
- użytkownikami wieczystymi lasów
- posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której mowa powyżej, nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolnionych od podatku leśnego. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach lub posiadaczach, którzy nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.
Czas realizacji -
Wymagane dokumenty
 • Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Kwestia zwolnień od podatku leśnego uregulowana jest w art. 7 ww. ustawy.

  Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja (nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

 • Złożenie informacji (wniosek) wraz z niezbędnymi dokumentami, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:

  a) akt własności - do wglądu (oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia),

  b) umowa dzierżawy, najmu, użyczenia - w przypadku gruntów Gminy lub Skarbu Państwa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

  c) pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

  d) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub jego odpis, wypis lub kopia) – w przypadku reprezentowania podatnika przez inną osobę w sprawach związanych z podatkiem od nieruchomości (za złożenie pełnomocnictwa do akt sprawy, należna jest opłata skarbowa – z wyjątkiem sytuacji, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Opłaty -
Tryb odwoławczy -
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. , poz. 201 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1821 z późn. zm. )
 • Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku NR XVIII/169/11 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XXXIV/383/12 z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XLVIII/530/13 z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR LXII/687/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XIV/195/15 z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XV/219/15 z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XXIV/369/16 z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XXVII/421/16 z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Rady Miasta Białystok NR XXVIII/447/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pienieżnych
Adres
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
pok. 203
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania 1. DL-1 - Deklaracja na podatek leśny    Pobierz
Formularz do pobrania 2. D-1/C - Dane o nieruchomościach    Pobierz
Formularz do pobrania 3. D-1/B - Wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy    Pobierz
Formularz do pobrania 4. IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (formularz obowiązujący od 6 stycznia 2017 r.)    Pobierz
Formularz do pobrania 5. IN-1/A - Informacja o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach    Pobierz
Formularz do pobrania 6. Stawka podatku leśnego na 2012 rok    Pobierz
Formularz do pobrania 7. Stawka podatku leśnego na 2013 rok    Pobierz
Formularz do pobrania 8. Stawka podatku leśnego na 2014 rok    Pobierz
Formularz do pobrania 9. Stawka podatku leśnego na 2015 rok    Pobierz
Formularz do pobrania 9.1. Stawka podatku leśnego na 2016 rok    Pobierz
Formularz do pobrania 9.2. Stawka podatku leśnego na 2017 rok    Pobierz
Formularz do pobrania 9.3. Stawka podatku leśnego na 2018 rok    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych