Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

01 lipca 2013 r. uległy zmianie zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Właściciele nieruchomości obowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Natomiast w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. Zobowiązanie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje z mocy prawa, tj. na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6m wspomnianej ustawy właściciel nieruchomości obowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości niniejszej opłaty, a wynikającą z niej miesięczną kwotę zobowiązania, stosownie do treści art. 6h powoływanej ustawy, obowiązany jest ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone jego nieruchomości.
Kogo dotyczy Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych lub jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Czas realizacji Nie dotyczy
Wymagane dokumenty
  • Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Opłaty Wpłat opłaty dokonuje się na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez wezwania / faktury). Rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.


Dodatkowe informacje
*** OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHMOŚCI MIESZKALNEJ ***

1) W przypadku zabudowy WIELORODZINNEJ (np. bloki, kamienice) :
Opłata miesięczna za odpady [zł] = Liczba gospodarstw domowych x Stawka opłaty
16,00 zł - przy segregacji,
24,00 zł - przy braku segregacji

2) W przypadku zabudowy JEDNORODZINNEJ :
Opłata miesięczna za odpady [zł] = Liczba gospodarstw domowych x Stawka opłaty
26,00 zł - przy segregacji,
39,00 zł - przy braku segregacji

*** OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHMOŚCI NIEMIESZKALNEJ ***

Iloczyn liczby pojemników na odpady komunalne, obsługujących daną nieruchomość oraz oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności ustalonej uchwałą nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015r.
Opłata miesięczna za odpady [zł] = Liczba pojemników x Stawka opłaty za jednokrotne opróżnienie pojemników

*** OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI MIESZANEJ ***

Opłata stanowi sumę opłat obliczonych w pkt A (dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy) i pkt B (dla części nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub użyteczności publicznej).

A: CZĘŚĆ MIESZKALNA
Jeśli mowa o nieruchomości jednorodzinnej:
Opłata miesięczna za odpady [zł] = Liczba gospodarstw domowych x Stawka opłaty
26,00 zł - przy segregacji,
39,00 zł - przy braku segregacji

Jeśli mowa o nieruchomości wielorodzinnej:
Opłata miesięczna za odpady [zł] = Liczba gospodarstw domowych x Stawka opłaty
16,00 zł - przy segregacji,
24,00 zł - przy braku segregacji

B: CZĘŚĆ NIEMIESZKALNA

Opłata miesięczna za odpady [zł] = Liczba pojemników x Stawka opłaty za jednokrotne opróżnienie pojemników


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie, bez wezwania, w terminach:
1) za styczeń, luty, marzec - do 15 lutego,
2) za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 maja,
3) za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 sierpnia,
4) za październik, listopad, grudzień - do 15 listopada.

Opłatę należy wnosić na indywidualny numer konta, który otrzymał każdy właściciel nieruchomości.


Prezydent Miasta Suwałk informuje, że gospodarstwa domowe:
- wieloosobowe, w których dochód nie przekracza kwoty 514 zł na osobę,
- jednoosobowe, w których dochód nie przekracza kwoty 634 zł,
mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uzyskanie zwolnienia wymaga złożenia odpowiednio wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załączeniem dokumentów określonych w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Suwałkach.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 250 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. , poz. 201 z późn. zm. )
  • Uchwała nr XXXVIII/494/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/156/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach Wybierz inny urząd
Wydział Ochrony środowiska i Gospodarki Komunalnej
Adres
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon
87 5628270,87 5628280,87 5628261
Fax
Strona BIP
Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokoje nr 208, 210 - II piętro
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Więcej informacji na stronie http://odpady.suwalki.eu/
Wszelkie pytania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w Suwałkach prosimy kierować pod nr infolinii: (87) 5628270 , (87) 5628280 lub na adres e-mail: odpady@um.suwalki.pl
Informacje w sprawie częściowego zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach pok. 213 lub telefonicznie pod nr (87) 5628261
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Pismo ogólne   Wypełnij
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania DOK-1/F Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osoby fizycznej – właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    Pobierz
Formularz do pobrania DOK-1/P Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    Pobierz
Formularz do pobrania DOK-2/F Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osoby fizycznej - właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku    Pobierz
Formularz do pobrania DOK-2/P Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku    Pobierz
Formularz do pobrania OK-P Załącznik do deklaracji - informacja o przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    Pobierz
Formularz do pobrania OK-Z Załacznik do deklaracji - informacja o odliczeniu od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    Pobierz
Formularz do pobrania Uchwała nr XXXVIII/494/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/156/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości    Pobierz
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych