Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

01 lipca 2013 r. uległy zmianie zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Właściciele nieruchomości obowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Natomiast w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. Zobowiązanie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje z mocy prawa, tj. na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6m wspomnianej ustawy właściciel nieruchomości obowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości niniejszej opłaty, a wynikającą z niej miesięczną kwotę zobowiązania, stosownie do treści art. 6h powoływanej ustawy, obowiązany jest ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone jego nieruchomości.
Kogo dotyczy Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych lub jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Czas realizacji Nie dotyczy
Wymagane dokumenty
  • Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Opłaty Wpłat opłaty dokonuje się na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez wezwania / faktury). Rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.


Dodatkowe informacje
Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - bez wezwania i faktury - na indywidualny numer rachunku bankowego, na adres:
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

Terminy płatności (zmiana od 01 sierpnia 2016 r.)

Osoby fizyczne:
- za I kwartał do dnia 31 marca danego roku;
- za II kwartał do dnia 30 czerwca danego roku;
- za III kwartał do dnia 30 września danego roku;
- za IV kwartał do dnia 31 grudnia danego roku.

Osoby prawne:
- do ostatniego dnia danego miesiąca za ten miesiąc.

Płatności można dokonywać również na ogólny numer rachunku bankowego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
09 1240 5211 1111 0010 5186 3776
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 250 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. , poz. 201 z późn. zm. )
  • Uchwała Nr IV/31/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 302)
  • Uchwała Nr XXIII/317/16 Rady Miasta Białystok z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 2036).
  • Uchwała Nr XXXIV/549/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 1857)
  • Uchwała Nr XL/619/17 Rady Miasta Białystok z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017r., poz. 3235)
  • Obwieszczenie Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 2398)
  • Uchwała Nr XLVI/691/18 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok ((Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r., poz. 361)
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Adres
ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok
Telefon
858696591,858696592,858696593,858696594,858696595,858696596,858696597
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje:
Departament Finansów Miasta
Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
ul. Kamienna 17
15-021 Białystok
tel. 85 869 6591 (nazwiska osób fizycznych zaczynające się od liter: I, K)
tel. 85 869 6592 (nazwiska osób fizycznych zaczynające się od liter: A, B, C, F)
tel. 85 869 6593 (nazwiska osób fizycznych zaczynające się od liter: L, Ł, M, O)
tel. 85 869 6594 (nazwiska osób fizycznych zaczynające się od liter: S, Ś, T)
tel. 85 869 6595 (nazwiska osób fizycznych zaczynające się od liter: D, E, G, H, J)
tel. 85 869 6596 (nazwiska osób fizycznych zaczynające się od liter: U, W, Z, Ż)
tel. 85 869 6597 (nazwiska osób fizycznych zaczynające się od liter: N, P, R)
Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - dowolny powyższy numer telefonu

Więcej informacji na stronie: http://odpady.bialystok.pl/
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
W sprawach dotyczących płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informacji udziela:
Departament Finansów Miasta - Referat Księgowości Opłat i Windykacji
ul. Dobra 3, 15-034 Białystok
tel. 85 869 6098 (osoby prawne, nazwiska osób fizycznych zaczynające się od litery M)
tel. 85 879 7182 (osoby prawne, nazwiska osób fizycznych zaczynające się od litery B)
tel. 85 869 6485 (nazwiska osób fizycznych zaczynające się od liter: A, C, Ć, D, E, F, H, L)
tel. 85 869 6486 (nazwiska osób fizycznych zaczynające się od liter: R, S, Ś, Ż)
tel. 85 869 6487 (nazwiska osób fizycznych zaczynające się od liter: Ł, O, T, U, W, Z)
tel. 85 879 7329 (nazwiska osób fizycznych zaczynające się od liter: G, I, N, P)
tel. 85 879 7330 (nazwiska osób fizycznych zaczynające się od liter: J, K)
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Deklaracja D-M    Pobierz
Formularz do pobrania Deklaracja D-N    Pobierz
Formularz do pobrania Deklaracja D-Z    Pobierz
Formularz do pobrania Oświadczenie Karta Dużej Rodziny    Pobierz
Formularz do pobrania Oświadczenie z pomocy społecznej    Pobierz
Formularz do pobrania Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej    Pobierz
Formularz do pobrania Pełnomocnictwo szczególne    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek o zwrot lub przerachowanie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi    Pobierz
Formularz do pobrania Załącznik A-M    Pobierz
Formularz do pobrania Załącznik A-N    Pobierz
Formularz do pobrania Załącznik A-Z    Pobierz
Formularz do pobrania Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej    Pobierz
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych