Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
2) numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
4) liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym.
Organ dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Organ odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
1) podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3) przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.
Kogo dotyczy Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:
1) gminy,
2) osoby fizyczne,
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej rejestrem.
Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji organu oraz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Czas realizacji 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 • Informacja o zmianie danych zawartych w Rejestrze
 • Wniosek o wykreślenie z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 • Wniosek zawiera:
  1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
  2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
  3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
  4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
  5) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
  6) w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL
 • Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.
Opłaty Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty ustala właściwy organ.

Numer konta
05124052111111001035537778
Tytuł płatności
opłata za rejestrację żłobka/klubu dziecięcego
Kwota
100,00 zł
Dodatkowe informacje
Opłaty należy dokonać na konto: Urząd Miejski w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1 przed złożeniem wniosku o rejestrację żłobka lub klubu dziecięcego.
Tryb odwoławczy Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru oraz o wykreśleniu z rejestru służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457). (Dz. U. z 2016 r. , poz. 157 )
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. , poz. 925 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Spraw Społecznych
Adres
ul. gen. Józefa Bema 60/1, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Departament Spraw Społecznych Referat Spraw Społecznych 15-370 Białystok ul. gen. J. Bema 60/1 pokój nr 18
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Do wniosku o wpis do rejestru żłobów i klubów dziecięcy należy dołączyć:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu,
2) numer identyfikacyjny REGON i identyfikacji podatkowej NIP (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),
3) kserokopie decyzji z pozytywną opinią Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku (decyzja HD oraz HŻ)
4) w przypadku osoby fizycznej kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
5) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
6) w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL,
7) w przypadku osoby fizycznej kserokopia dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
8) dowód dokonania opłaty lub jego kopię.
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek o wykreślenie    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek o zmianę danych    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych