Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
2) numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
4) informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
5) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
6) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
7) liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
8) liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
9) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
10) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Organ odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
1) podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
3) w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3) przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
4) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
5) uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji o zgonie podmiotu będącego osobą fizyczną;
6) uzyskaniu przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.
Wraz z wykreśleniem z rejestru z przyczyn, o których mowa w pkt 2 i 3 prezydent miasta może wydać decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, mając na uwadze skalę, zakres oraz powtarzalność naruszeń.
Przedsiębiorca, w stosunku do którego wydano decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podmiotu, który wykonywał działalność bez wpisu do rejestru.
Kogo dotyczy Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:
1) jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
2) osoby fizyczne;
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Czas realizacji 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o wpis.
Wymagane dokumenty
 • Organ dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy złożony wyłącznie drogą elektroniczną – Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl).
  Wniosek zawiera:
 • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 • numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
 • decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25
  ust. 2;
 • odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych,
  o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1, lub opinię o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2;
 • w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, wydane nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o wpis;
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 • w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
 • informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 • informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 • wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym;
 • oświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis do rejestru.
 • W celu sprawdzenia zgodności danych organ może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności, dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
 • W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:
 • wystąpienia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji – w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1-4, 7-9;
 • dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl).– w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10.
Opłaty Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty ustala właściwy organ. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

Numer konta
05124052111111001035537778
Tytuł płatności
opłata za rejestrację żłobka/klubu dziecięcego
Kwota
100,00 zł
Dodatkowe informacje
Opłaty należy dokonać na konto: Urząd Miejski w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1 przed złożeniem wniosku o rejestrację żłobka lub klubu dziecięcego.
Tryb odwoławczy Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru oraz o wykreśleniu z rejestru służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457). (Dz. U. z 2018 r. , poz. 603 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 925 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Spraw Społecznych
Adres
ul. gen. Józefa Bema 60/1, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Departament Spraw Społecznych Referat Spraw Społecznych 15-370 Białystok ul. gen. J. Bema 60/1 pokój nr 18
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Do wniosku o wpis do rejestru żłobów i klubów dziecięcy należy dołączyć:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu,
2) numer identyfikacyjny REGON i identyfikacji podatkowej NIP (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),
3) kserokopie decyzji z pozytywną opinią Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku (decyzja HD oraz HŻ)
4) w przypadku osoby fizycznej kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
5) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
6) w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL,
7) w przypadku osoby fizycznej kserokopia dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
8) dowód dokonania opłaty lub jego kopię.
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek o wykreślenie    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek o zmianę danych    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych