Udzielenie zezwolenia / odmowa udzielenia zezwolenia / cofnięcie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawna lub osobę fizyczną

Założyciel (osoba prawna lub osoba fizyczna) składa wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, łącznie z projektami aktu założycielskiego i statutu. Wniosek powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą Prezydenta (zgłoszenie wniosku o przedłużenie terminu powinno nastąpić do dnia 30 września) albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej jest udzielane, jeżeli:
1. statut lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem przewiduje prowadzenie przez nią działalności oświatowej;
2. projekt aktu założycielskiego i projekt statutu szkoły lub placówki publicznej są zgodne z przepisami ustawy i aktów prawnych wydanych na jej podstawie;
3. warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły lub placówki publicznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt zapewniają realizację statutowych zadań szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
4. nauczyciele posiadają kwalifikacje wymagane do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej danego typu lub rodzaju;
5. utworzenie szkoły w miejscowości wskazanej przez założyciela stanowi korzystne uzupełnienie sieci szkół w tej miejscowości, gminie, powiecie, województwie lub regionie;
6. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - proponowany zawód lub zawody są zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,

Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej jest udzielane po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty albo zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego szkoły lub placówki publiczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne -
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej cofa się w przypadku:
1. wykreślenia osoby prawnej będącej założycielem z Krajowego Rejestru Sądowego;
2. wykreślenia postanowień przewidujących prowadzenie działalności oświatowej ze statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem;
3. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego działalności oświatowej osobie fizycznej lub osobie prawnej będącej założycielem.

Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej może być cofnięte w przypadku:
1. nierozpoczęcia działalności przez szkołę lub placówkę publiczną w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu określonego w zezwoleniu;
2. przerwania działalności szkoły lub placówki publicznej na okres dłuższy niż dwa miesiące, niewynikający z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego;
3. określonym w art. 34 ust. 3 ustawy;
4. zmiany lub wprowadzenia nowego zawodu w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, z naruszeniem art. 39 ust. 5 ustawy;

Efekt załatwienia sprawy
Decyzja o udzieleniu zezwolenia / decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia / decyzja o cofnięciu zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawna lub osobę fizyczną.

Termin składania dokumentów
Wniosek powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą Prezydenta (zgłoszenie wniosku o przedłużenie terminu powinno nastąpić do dnia 30 września) albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Kogo dotyczy Założyciel (osoba prawna lub osoba fizyczna)
Czas realizacji Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej zawiera:
  - oznaczenie założyciela szkoły lub placówki publicznej i jego siedziby, a w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - miejsca zamieszkania;
  - w przypadku osoby prawnej - wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej;
  - określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy) oraz:
  a) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zawodu lub zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,
  b) w przypadku szkoły specjalnej - rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę;
  - wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki publicznej, wraz z informacją o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.

 • Do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej dołącza się:
 • 1. aktualny odpis z KRS i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania;
  2. projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej;
  3. projekt statutu szkoły lub placówki publicznej;
  4. opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna i najbliższym jego otoczeniu;
  5. wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
  6. zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.

 • Uwagi
  Dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej mającej siedzibę za granicą, wymaga poświadczenia przez właściwą ze względu na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną. Jeżeli dokument taki został sporządzony w języku obcym, należy go przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

  W przypadku niekompletności wniosku wnosi się o usunięcie braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej służy odwołanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2156 z późn. zm. )
  • Art. 58, ust. 5
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. z 2004 r. , Nr 46 , poz. 438 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych
Adres
ul. Legionowa 7, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Kancelaria p. 118
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych