Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Białystok i nie stanowiących jego własności

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie prac przy zabytkach, znajdujących się na terenie Miasta Białystok, na podstawie kosztorysu całkowitego prac, które zostaną przeprowadzone przez wnioskodawcę w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia w roku złożenia wniosku.
Dotacja nie może być udzielona na dofinansowanie prac przy zabytku, który stanowi mienie Miasta Białystok oraz jego jednostek organizacyjnych lub znajduje się w ich trwałym zarządzie.

Efekt załatwienia sprawy
O przyznaniu dotacji oraz jej wysokości rozstrzyga Rada Miasta Białystok w drodze uchwały.

Termin składania dokumentów
Wnioski należy składać do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.
Kogo dotyczy Osób fizycznych i podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
Czas realizacji Prezydent Miasta Białegostoku, w okresie 30 dni od terminu wskazanego do przyjmowania wniosków, przedkłada Radzie Miasta Białystok propozycje przyznania dotacji i ich wysokości.
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o dotację
Opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. , Nr 162 , poz. 1568 z późn. zm. )
  • Uchwała nr LI/644/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Miasta Białystok i nie stanowiących jego własności, zmieniona uchwałą nr IX/104/15 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2015 r.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Kultury
Adres
ul. Słonimska 8, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Miasta Białystok    Pobierz
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych