Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego w związku z kontynuowaniem działalności gospodarczej lub rolniczej

Osoba niepełnosprawna, może ubiegać się o dofinansowanie kredytu bankowego (np. inwestycyjnego lub obrotowego), zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej, jeżeli:
1. Prowadzi działalność gospodarczą (wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową) albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne.
2. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
3. Nie korzystała z pożyczki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej oraz z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo pożyczka została spłacona lub umorzona.
4. Nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.
5. Otrzymała kredyt bankowy na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.
6. Nie posiada zaległości w zobowiązaniach wymagalnych wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności, przysługującego w danym roku, po dniu zawarcia umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Białegostoku a osobą niepełnosprawną do końca roku kalendarzowego.
- Dofinansowaniem nie mogą być objęte odsetki za nieterminowe spłaty rat zarówno kapitału, jak i odsetek.
- Dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego udziela Prezydent Miasta Białegostoku na wniosek osoby niepełnosprawnej.
- Prezydent Miasta Białegostoku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawiera z osobą niepełnosprawną umowę ustalającą szczegółowe warunki dofinansowania do oprocentowania zaciągniętego kredytu bankowego.
- Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie.

Efekt załatwienia sprawy
Zawarcie umowy dofinansowania.

Termin składania dokumentów
w ciągu całego roku
Kogo dotyczy Osoby niepełnosprawne
Czas realizacji 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów.
Wymagane dokumenty
  • Wniosek
Opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. , Nr 127 , poz. 721 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Departament Spraw Społecznych
Adres
ul. gen. Józefa Bema 60/1, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Miejsce składania dokumentów: pok. 7
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania 1. Wniosek    Pobierz
Formularz do pobrania 2. Załączniki do wniosków    Pobierz
Formularz do pobrania 3. Oświadczenie    Pobierz
Formularz do pobrania 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis    Pobierz
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych