Wydawanie wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe właścicieli nieruchomości wydawane są odpłatnie na żądanie:
Kogo dotyczy 1. Właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy wypis;

2. Organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy wypis;

3. Innych podmiotów, które mają interes prawny w tym zakresie i wskażą przepis prawa materialnego zobowiązujący organ do wydania dokumentu.

W przypadku złożenia wniosku przez inne osoby niż wymienione w pkt. 1 i 2 we wniosku należy wykazać własny, indywidualny interes prawny wskazując przepis prawa materialnego zobowiązujący organ do wydania wnioskowanych dokumentów.

Wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków i kartoteki lokali bez danych osobowych i bez numeru księgi wieczystej może uzyskać każda osoba fizyczna lub prawna.
Czas realizacji 1. Wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali wydawane są po przedstawieniu dowodu opłaty w terminie do 7 dni.
2. Wyrysy z wypisem z rejestru gruntów i budynków wydawane są w terminie uzgodnionym z zamawiającym ( od 7 do 30 dni).
Realizacja wniosku następuje po wykonaniu opłaty.
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
Opłaty Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Opłata naliczana jest na podstawie tabeli nr 11, stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) art. 40d, pkt. 3

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną.


Dodatkowe informacje
Płatność może być zrealizowana gotówką w banku, przelewem oraz jest możliwość płatności kartą na miejscu (opłata manipulacyjna 2 zł)
Tryb odwoławczy 1. Na postanowienie o odmowie wydania wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków stronie służy prawo wniesienia zażalenia do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 7 dni od daty otrzymania.
2. Od decyzji administracyjnej wydanej w przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, stronie służy prawo wniesienia odwołania do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje udostępnienia materiałów, pod warunkiem dostarczenia potwierdzenia dokonanej opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) - art. 24 ust. 3-5, art. 40b ust 1 pkt 2, art. 40d,e, tabela nr 11 załącznika do ww. ustawy
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1034 z późn. zm. )
    • par. 52
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. , poz. 917 z późn. zm. )
    • par. 1, pkt. 4 i 7
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Starostwo Powiatowe w Mońkach Wybierz inny urząd
Adres
ul. Juliusza Słowackiego 5A, 19-100 Mońki
Telefon
857278800,857278822,857278815
Fax
857278830
Miejsce przyjmowania dokumentów
ul. Słowackiego 5a, Biuro Obsługi Klienta.
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wydawanie dokumentacji do celów prawnych (wypisy i wyrysy z rejestru gruntów)    Pobierz
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych