Uwierzytelnianie dokumentów

Dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych podlegają uwierzytelnieniu, poprzez opatrzenie tych dokumentów odpowiednimi klauzulami. Uwierzytelnienie dokumentów następuje na wniosek. Po sprawdzeniu, czy materiał jest przyjęty do zasobu i zbadaniu zgodności treści uwierzytelnianego dokumentu z danymi zawartymi w dokumentacji geodezyjnej i w odpowiednich bazach danych wystawiany jest Dokument Obliczenia Opłaty. Uwierzytelniony dokument wydaje się po uiszczeniu opłaty.

Efekt załatwienia sprawy:
Uwierzytelnienie dokumentów następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku o ich uwierzytelnienie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
Kogo dotyczy Osób fizycznych i prawnych oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego.
Czas realizacji 7 dni
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów
Opłaty Opłata za uwierzytelnienie dokumentów naliczana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) – tabela nr 16 lp. 3 i 4.
Tryb odwoławczy 1. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną.
2. Od decyzji administracyjnej wydanej w przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty stronie służy prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.
Podstawy prawne
  • Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2101 z późn. zm. )
    • Art. 12b, ust. 5
    • Art. 40f
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 914 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Starostwo Powiatowe w Grajewie Wybierz inny urząd
Wydział Geodezji i Kartografii
Adres
ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych