Udostępnianie mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej oraz innych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Zainteresowani składają wniosek o wydanie: mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej do celów opiniodawczych, dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych lub innych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wniosek o wydanie map należy złożyć na formularzu P i P3, natomiast wniosek o udostępnienie innego niż mapy dokumentu zasobu geodezyjnego i kartograficznego na formularzu P i P8. Występując o mapy należy podać numer obrębu ewidencyjnego i działki lub adres nieruchomości, albo na miejscu ustalić zakres z osobą obsługującą. Jeżeli mapa ma obejmować duży obszar, do wniosku wskazane jest dołączenie załącznika z dokładnie zaznaczonym obszarem, którego dotyczy zamówienie. Występując o dokumenty z zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy dokładnie sprecyzować o jaki dokument chodzi.
Mapa ewidencyjna i zasadnicza generowana jest z baz systemu TurboEwid. Mapa zasadnicza redagowana jest w skali 1:500, natomiast ewidencyjna w skali 1:1000, obowiązujący układ współrzędnych prostokątnych płaskich „2000”, układ wysokości „Kronsztadt 86”. Mapy mogą być wydawane w postaci papierowej w skali jej redakcji, bądź w postaci elektronicznej jako zbiory danych w formatach kcd, dxf, dgn, shp.
Wraz z zamówionymi materiałami wnioskodawcy wydaje się licencję określającą uprawnienia podmiotu w zakresie wykorzystywania udostępnionych mu materiałów. Licencja może dotyczyć pojedynczego udostępnianego zbioru danych lub innego materiału państwowego zasobu lub wielu materiałów objętych jednym wnioskiem, jeżeli zakres uprawnień do korzystania z każdego z tych materiałów jest jednakowy.

Kogo dotyczy Osób fizycznych i prawnych oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego.
Czas realizacji Mapę ewidencyjną i mapę zasadniczą do celów opiniodawczych organ prowadzący przygotuje niezwłocznie. W przypadku zamówienia większej ilości map lub mapy dużego formatu czas realizacji zamówienia ustala się indywidualnie z osobą przygotowującą zlecenie. Termin wydania dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzgadnia się indywidualnie z osobą realizującą zlecenie.
Wymagane dokumenty
 • Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku:
  - P – wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  - P3 – udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej
  - P8 – udostępnienie dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych i innych materiałów zasobu
Opłaty Mapy oraz inne materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są odpłatnie po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty.
Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Opłata naliczana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.).
Mapa ewidencyjna – tabela nr 10 lp. 1, 2 (mapa w postaci drukowanej), lp. 3 (mapa w postaci cyfrowej)
Mapa zasadnicza – tabela nr 13 lp. 2 (mapa w postaci cyfrowej), lp. 3 (mapa w postaci drukowanej)
Inne materiały zasobu geodezyjnego – tabela 16 lp. 1 lub 2.

Dodatkowe informacje
Płatność może być zrealizowana gotówką w banku, przelewem oraz jest możliwość płatności kartą na miejscu (opłata manipulacyjna 2 zł)
Tryb odwoławczy 1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych dokumentów lub wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną.
2. Od decyzji administracyjnej wydanej w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych dokumentów lub wysokości należnej opłaty stronie służy prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
4. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2101 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1034 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. , poz. 917 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1201 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1183 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Starostwo Powiatowe w Mońkach Wybierz inny urząd
Adres
ul. Juliusza Słowackiego 5A, 19-100 Mońki
Telefon
857278800,857278822,857278810,857278816,857278815
Fax
857278830
Miejsce przyjmowania dokumentów
ul. Słowackiego 5a, Biuro Obsługi Klienta.
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Udostępnianie mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej oraz innych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych