Udostępnianie danych lub wyciągów z rejestru cen i wartości nieruchomości oraz udostępnienie do wglądu dokumentów będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków rzeczoznawcom majątkowym.

Dane z rejestru cen i wartości nieruchomości (zbiór danych w formacie SWDE, GML, EXEL lub wyciąg w postaci dokumentu drukowanego) oraz wgląd do zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisu w ewidencji gruntów i budynków udostępnia się rzeczoznawcom majątkowym odpłatnie po przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty.
Wgląd do aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisu w ewidencji gruntów i budynków udostępniany jest w serwisie WebEWID w „Portalu rzeczoznawcy”.

Efekt załatwienia sprawy
Wydanie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości oraz udostępnienie do wglądu dokumentów będących podstawą wpisu w ewidencji gruntów i budynków następuje po przedstawieniu potwierdzenia dokonania opłaty.
Wraz z zamówionymi materiałami wnioskodawcy wydaje się licencję określającą uprawnienia podmiotu w zakresie wykorzystywania udostępnionych materiałów.
Kogo dotyczy Rzeczoznawcy majątkowi
Czas realizacji Udostępnienie danych objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości następuje niezwłocznie po przedstawieniu dowodu opłaty.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - P i P4 (dane z rejestru cen i wartości nieruchomości) okazanie do wglądu świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
 • Złożenie zamówienia na udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości lub wglądu do dokumentów będących podstawą wpisu w ewidencji gruntów i budynków przez użytkowników zarejestrowanych w serwisie WebEWID w „Portalu rzeczoznawcy”.
Opłaty Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Opłata naliczana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.):

- zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej (w formacie SWDE, GML, EXEL) – tabela nr 12 lp. 1;

- wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego – tabela nr 12 lp. 2;

- udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków – tabela nr 16 lp. 5.

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną.
Tryb odwoławczy Od decyzji administracyjnej wydanej w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych dokumentów lub wysokości należnej opłaty stronie służy prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje udostępnienia materiałów, pod warunkiem dostarczenia potwierdzenia dokonanej opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) – art. 24 ust. 3 pkt 4, art. 40b ust. 1 pkt 5, art. 40c - f, załącznik do ww. ustawy tabela nr 12, tabela nr 16 lp. 5,
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1034 z późn. zm. )
  • par. 74
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. , poz. 917 )
  • par. 1, pkt. 3,7
  • par. 1, pkt. 6, lit. a
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. , poz. 121 z późn. zm. )
  • Art. 155, ust. 1, pkt. 7
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183) - § 5 pkt 5, rozdział 4.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Starostwo Powiatowe w Grajewie Wybierz inny urząd
Wydział Geodezji i Kartografii
Adres
ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych