Numeracja porządkowa budynków

Numery porządkowe ustala się budynkom mieszkalnym oraz innym budynkom przeznaczonym do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynkom: biurowym, ogólnodostępnym wykorzystywanym na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonym do działalności gospodarczej, wybudowanym, w trakcie budowy i prognozowanym do wybudowania.
Numery porządkowe można ustalać również obiektom, takim jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.
Kogo dotyczy Właścicieli nieruchomości lub innych podmiotów uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają.
Czas realizacji W terminie od 14 do 30 dni
Wymagane dokumenty
 • Pisemny wniosek o nadanie numeru porządkowego, który powinien zawierać:
  1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz dane adresowe
  2) określenie przedmiotu wniosku – wniosek może dotyczyć nadania numeru budynkowi:
  a) istniejącemu
  b) w trakcie budowy
  c) prognozowanemu
  3) informację o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (wskazanie numeru działki, obrębu, nazwy ulicy przy której położony jest budynek).
 • W przypadku dołączenia do wniosku upoważnienia lub pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub kopii urzędowo poświadczonego (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej np. legitymujący się zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa) należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
 • Druk wniosku o ustalenie numeru porządkowego – DGE_I_1.
Opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.)
  Rozdział 8a (Ewidencja miejscowości, ulic i adresów)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. , poz. 125 )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Boćki Wybierz inny urząd
stanowisko ds obywatelskich i obrony cywilnej
Adres
pl. Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki
Telefon
857319626
Fax
857319612
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
08:00  -  16:00
Środa
08:00  -  16:00
Czwartek
08:00  -  16:00
Piątek
08:00  -  16:00
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku   Wypełnij
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych