Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek

Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów jest przeprowadzana na wniosek i koszt właściciela nieruchomości. Dokumentację niezbędną do aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów wykonuje upoważniony przez starostę klasyfikator. Opłaty związane
z czynnościami klasyfikatora pokrywa wnioskodawca. Starosta zawiadamia właściciela
o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zmiana klasy bonitacyjnej następuje na podstawie ostatecznej decyzji wydanej w oparciu o operat klasyfikacyjny.
Kogo dotyczy Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się grunty rolne i leśne.
Gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się z urzędu na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków
Czas realizacji Ustalenie klasyfikacji w drodze decyzji administracyjnej - według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po złożeniu przez klasyfikatora operatu z przeprowadzonej klasyfikacji.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek
 • Dokumentacja techniczna sporządzona przez upoważnionego klasyfikatora
 • Dowód uiszczonej opłaty skarbowej

 • Uwagi:
  W przypadku złożenia niekompletnego wniosku (wymaganych dokumentów), wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia braków w terminie 7 dni.
Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji.
Opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł w przypadku złożenia do wniosku upoważnienia lub pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej np. legitymujący się zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa).
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, za pośrednictwem starosty w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2101 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. , poz. 1246 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Departament Geodezji
Adres
ul. Słonimska 2/2, 15-950 Białystok
Telefon
858696300
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Wniosek można złożyć:
- listownie - na podany wyżej adres
- osobiście
- drogą mailową (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym)
- drogą elektroniczną poprzez stronę Cyfrowego Urzędu lub ePUAP
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku,
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1,
15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
3) Dane osobowe są zbierane w celu realizacji wniosku.
4) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5) Pozyskane dane będą przechowywane przez okres czasu niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane i wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.
8) Podanie danych jest wymogiem ustawowym realizacji wniosku, a ich niepodanie skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Podanie danych dobrowolnych (oznaczonych *) może ułatwić realizację wniosku.
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania wniosek o zmianę klasyfikacji gruntu    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych