Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek

Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów jest przeprowadzana na wniosek i koszt właściciela nieruchomości. Dokumentację niezbędną do aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów wykonuje upoważniony przez starostę klasyfikator. Opłaty związane
z czynnościami klasyfikatora pokrywa wnioskodawca. Starosta zawiadamia właściciela
o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zmiana klasy bonitacyjnej następuje na podstawie ostatecznej decyzji wydanej w oparciu o operat klasyfikacyjny.
Kogo dotyczy Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się grunty rolne i leśne.
Gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się z urzędu na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków
Czas realizacji Ustalenie klasyfikacji w drodze decyzji administracyjnej - według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po złożeniu przez klasyfikatora operatu z przeprowadzonej klasyfikacji.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek
 • Dokumentacja techniczna sporządzona przez upoważnionego klasyfikatora
 • Dowód uiszczonej opłaty skarbowej

 • Uwagi:
  W przypadku złożenia niekompletnego wniosku (wymaganych dokumentów), wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia braków w terminie 7 dni.
Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji.
Opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł w przypadku złożenia do wniosku upoważnienia lub pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej np. legitymujący się zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa).
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, za pośrednictwem starosty w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2101 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. , poz. 1246 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 )
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych