Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Rozpatrywane są wnioski dotyczące przedsięwzięć planowanych lub zlokalizowanych na terenie Gminy
Kogo dotyczy Inwestor
Czas realizacji Zgodnie z KPA - do jednego miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Wymagane dokumenty
 • wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 • w przypadku gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik należy dołączyć oryginał lub poświadczony za zgodność z oryginałem odpis (bądź kserokopia) pełnomocnictwa,
 • operat wodnoprawny w formie papierowej oraz elektronicznej- na płycie CD – podpisany przez Wnioskodawcę
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym podpisany przez Wnioskodawcę,
 • decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego jeżeli przepisy odrębne stanowią, że są one wymagane (w przypadku, gdy na terenie inwestycji nie został ustanowiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) – dotyczy wniosku na wykonanie urządzenia wodnego (bądź likwidacji, rozbudowy, przebudowy urządzenia wodnego),
 • zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych – do wniosku na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów,
 • dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych – do wniosku na pobór wód podziemnych na cele inne niż zaspokajanie potrzeb własnych – cele gospodarze lub gdy pobór na potrzeby własne przekracza 5 m3/dobę,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 217 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego (część III pkt 24 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) oraz 17 zł za ustanowienie pełnomocnictwa, jeśli z wnioskiem występuje pełnomocnik - od każdego stosunku pełnomocnictwa (część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. , poz. 469 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1800 )
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzania w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2005 r. , Nr 233 , poz. 1988 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1757 )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 z późn. zm. )
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych