Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się na wniosek inwestora w przypadku braku planu miejscowego.

Ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy wymaga:
1. zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
2. zmiana zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku,
3. budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
4. budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m².

Nie wymagają wydania decyzji o warunkach zabudowy roboty budowlane:
1. polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo
2. niewymagające pozwolenia na budowę.

Opis procedury:
1. Złożenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy inwestycji wraz z wymaganymi dokumentami.
2. W przypadku braków formalnych wniosku inwestor zostaje wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie wskazanych braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
3. Organ ustala wszystkie strony postępowania, zawiadamia je o wszczęciu postępowania oraz możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz złożenia uwag, wniosków i zastrzeżeń.
4. Opracowanie analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy.
5. Przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
6. Dokonanie uzgodnień w zakresie wynikającym z art.53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
7. Zawiadomienie wszystkich stron postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie oraz o możliwości zapoznania się i złożenia, w wyznaczonym terminie, ewentualnych uwag, wniosków i zastrzeżeń.
8. Wydanie decyzji. Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia wszystkim stronom postępowania, jeżeli w tym terminie żadna ze stron nie wniosła odwołania od wydanej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.
Kogo dotyczy Inwestor (osoba fizyczna, osoba prawna, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej)
Czas realizacji 1. Zgodnie z art. 35 § 3 załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
2. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w wymaganym terminie organ zawiadamia strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
3. W przypadkach określonych w art. 62 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy może zostać zawieszone.
Wymagane dokumenty
 • 1. Wypełniony formularz wniosku,
  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinien zawierać:
 • 1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
 • 2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
 • 3) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
  a) docelową rzędną składowiska odpadów,
  b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
  c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
  d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.
 • 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji.
 • 3. Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.
Opłaty 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy: 107,00 PLN.
Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- decyzje wydawane w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
- decyzje wydawane w sprawach, w których inwestorem jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego,
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Zwolnienia z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:
- w przypadku złożenia pełnomocnictwa upoważniającego do odbioru dokumentów,
- jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- jeżeli mocodawcą jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje:
- z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
- z chwilą złożenia w organie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.


Numer konta
26124052111111001035533132
Dodatkowe informacje
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku należy wnosić:
1. na ww. numer konta Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departamentu Finansów Miasta BANK PEKAO S.A.
2. gotówką bez prowizji w:
- Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,
- Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,
- Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2,
- Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Lipowa 16.
3. kartą płatniczą w siedzibie Departamentu.
Tryb odwoławczy Od decyzji strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie można złożyć osobiście w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy, lub przesłać za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego.
W przypadku przesłania odwołania za pośrednictwem placówki pocztowej o zachowaniu terminu decyduje data jego nadania w placówce pocztowej.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1073 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 783 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Departament Urbanistyki
Adres
ul. dr Ireny Białówny 11, 15-950 Białystok
Telefon
85 8696603,85 8696608
Fax
85 8696607
Miejsce przyjmowania dokumentów
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki, Sekretariat - pok. 201
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania wniosek-decyzja o warunkach zabudowy    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych