Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wydaje się na wniosek inwestora w przypadku braku planu miejscowego.
2. Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:
1) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo
2) niewymagające pozwolenia na budowę.
3. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powierza się osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia.
4. Decyzję wydaje się po dokonaniu uzgodnień z właściwymi organami, w zakresie wynikającym z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Kogo dotyczy Inwestor (osoba fizyczna, osoba prawna, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej).
Czas realizacji 1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się w terminie 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

2. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego można zawiesić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli:
1) w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo
2) w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono planu miejscowego lub jego zmiany.
Wymagane dokumenty
 • 1. Wypełniony formularz wniosku,
  Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:
 • 1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
 • 2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
  a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
 • 3) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
  a) docelową rzędną składowiska odpadów,
  b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
  c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
  d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.
 • 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji.
 • 3. Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.
Opłaty 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 107,00 PLN.
Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- decyzje wydawane w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
- decyzje wydawane w sprawach, w których inwestorem jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego,
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Zwolnienia z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:
- w przypadku złożenia pełnomocnictwa upoważniającego do odbioru dokumentów,
- jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- jeżeli mocodawcą jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje:
- z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
- z chwilą złożenia w organie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.


Numer konta
26124052111111001035533132
Dodatkowe informacje
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku należy wnosić:
1. na ww.numer konta Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departamentu Finansów Miasta BANK PEKAO S.A.
2. gotówką bez prowizji w:
- Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,
- Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,
- Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2,
- Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Lipowa 16,
3. kartą płatniczą w siedzibie Departamentu.
Tryb odwoławczy Od decyzji strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie można złożyć osobiście w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy, lub przesłać za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego.
W przypadku przesłania odwołania za pośrednictwem placówki pocztowej o zachowaniu terminu decyduje data jego nadania w placówce pocztowej.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1073 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Departament Urbanistyki
Adres
ul. dr Ireny Białówny 11, 15-950 Białystok
Telefon
85 8696603,85 8696608
Fax
85 8696607
Miejsce przyjmowania dokumentów
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki, ul. Dr I. Białówny 11, Sekretariat - pok. 201
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania wniosek-decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych