Pozwolenie na budowę

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę organ sprawdza:

1. Zgodność projektu z ustaleniami miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

2. Zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi.

3. Kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń.

4. Wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymująca się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

W razie stwierdzenia naruszeń, w w/w zakresie, organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę.

Termin składania dokumentów
zależny od indywidualnej potrzeby inwestora

Ważność decyzji
Obowiązuje przez okres: 3 lata

Opłata skarbowa (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego, jednostek budżetowych i samorządu terytorialnego):
- opłata skarbowa za pozwolenie na budowę budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: 1 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej, nie więcej niż 539 zł
- opłata skarbowa za pozwolenie na budowę budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym: 14 zł
- opłata skarbowa za pozwolenie na budowę innego budynku: 48 zł
- opłata skarbowa za pozwolenie na budowę studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków: 20 zł
- opłata skarbowa za pozwolenie na budowę budowli związanych z produkcją rolną: 112 zł
- opłata skarbowa za pozwolenie na budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - o długości powyżej 1 kilometra: 2143 zł
- opłata skarbowa za pozwolenie na budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg - o długości do 1 kilometra: 105 zł
- opłata skarbowa za pozwolenie na budowę innych budowli: 155 zł
- opłata skarbowa za pozwolenie na budowę urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: 91 zł
W przypadku wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony wyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
- opłata skarbowa za pozwolenie na przebudowę i remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych: 50% stawek określonych wyżej.

Z opłaty skarbowej zwolnione są:
1) pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego i klęsk żywiołowych
2) pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
3) pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków

- opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub uwierzytelniona kopia - od każdego pełnomocnictwa (prokury): 17 PLN
Kogo dotyczy Inwestor
Czas realizacji Miesiąc od dnia złożenia wniosku. W przypadku spraw skomplikowanych - do 65 dni
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)
  • Informacja uzupełniająca (PB-5)
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3)
Opłaty Opłata skarbowa - stawki podane w opisie usługi.

Tryb odwoławczy 1. Od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem tut. Organu

2. Przesłanie odwołania wraz z aktami sprawy do Wojewody.

3. Utrzymanie decyzji w mocy, uchylenie w całości lub w części.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. , poz. 290 )
    • Art. 28, ust. 1
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Starostwo Powiatowe w Mońkach Wybierz inny urząd
Adres
ul. Juliusza Słowackiego 5A, 19-100 Mońki
Telefon
857278800,857278822
Fax
857278830
Miejsce przyjmowania dokumentów
ul. Słowackiego 5a, Biuro Obsługi Klienta;
al. Niepodległości 3, pok 16
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych