Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Przepis art. 47 ust 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane stanowią, że jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1 organ na wniosek inwestora w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
Kogo dotyczy Inwestor
Czas realizacji 14 dni
Wymagane dokumenty
  • Wniosek
Opłaty Opłata skarbowa za decyzję o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, do sąsiedniego budynku, lokalu (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego, jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego): 10 PLN

Numer konta
22124052111111000049219744
Dodatkowe informacje
Istnieje możliwość wniesienia opłaty we wpłatomacie w holu głównym Urzędu.
Tryb odwoławczy 1. Odwołanie od decyzji (musi być wniesione w terminie 14 dni od daty jej doręczenia)
2. Przesłanie odwołania do Wojewody
Podstawy prawne
  • Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. , poz. 290 )
    • Art. 47, ust. 2
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach Wybierz inny urząd
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
Adres
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon
87 5628181
Fax
Strona BIP
Miejsce przyjmowania dokumentów
I piętro, pokój nr 138
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Pismo ogólne   Wypełnij
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych