Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Przepis art. 47 ust 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane stanowią, że jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1 organ na wniosek inwestora w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
Kogo dotyczy Inwestor
Czas realizacji 14 dni
Wymagane dokumenty
  • Wniosek
Opłaty Opłata skarbowa za decyzję o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, do sąsiedniego budynku, lokalu (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego, jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego): 10 PLN

Numer konta
26124052111111001035533132
Tytuł płatności
decyzja o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości
Kwota
10,00 zł
Dodatkowe informacje
nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego, jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego
Tryb odwoławczy 1. Odwołanie od decyzji (musi być wniesione w terminie 14 dni od daty jej doręczenia)
2. Przesłanie odwołania do Wojewody
Podstawy prawne
  • Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. , poz. 290 )
    • Art. 47, ust. 2
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Departament Architektury
Adres
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta lub sekretariat Departamentu Architektury pokój 809
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 03 października 2017 r. Nr 1171/17, w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku obowiązuje harmonogram przyjmowania interesantów:
Poniedziałki od 8:00 – 12:00
Wtorki od 12:00 – 15:30
Środy od 12:00 – 15:30
Czwartki od 12:00 – 15:30
Piątki od 8:00 – 12:00
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych