Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Przepis art. 47 ust 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane stanowią, że jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1 organ na wniosek inwestora w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
Kogo dotyczy Inwestor
Czas realizacji 14 dni
Wymagane dokumenty
  • Wniosek
Opłaty Opłata skarbowa za decyzję o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, do sąsiedniego budynku, lokalu (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego, jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego): 10 PLN

Numer konta
26124052111111001035533132
Tytuł płatności
decyzja o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości
Kwota
10,00 zł
Dodatkowe informacje
nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego, jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego
Tryb odwoławczy 1. Odwołanie od decyzji (musi być wniesione w terminie 14 dni od daty jej doręczenia)
2. Przesłanie odwołania do Wojewody
Podstawy prawne
  • Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. , poz. 290 )
    • Art. 47, ust. 2
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Departament Architektury
Adres
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta lub sekretariat Departamentu Architektury pokój 809
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
W Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku obowiązuje harmonogram przyjmowania interesantów:
Poniedziałki od 8:00 – 12:00
Wtorki od 12:00 – 15:30
Środy od 12:00 – 15:30
Czwartki od 12:00 – 15:30
Piątki od 8:00 – 12:00

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3) Dane osobowe są zbierane w celu prowadzenia przez Prezydenta Miasta Białegostoku spraw budowlanych określonych w ustawie z dnia 07.07.1994 r.-Prawo budowlane. Przetwarzanie danych osobowych, w powołanych rodzajach spraw, następuje na mocy przepisów art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku, z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO;
4) Przetwarzanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora wynikających z przepisów określonych w pkt 3 niniejszej informacji;
5) Dane osobowe w sprawach wskazanych w pkt 3 niniejszej informacji, są pozyskiwane, bądź będą pozyskiwane, w oparciu o przepisy prawa, ze źródeł własnych, a także od petentów, osób trzecich oraz podmiotów publicznych.
6) Przy przetwarzaniu pozyskiwane są, bądź będą pozyskiwane, następujące kategorie danych: dane osobowo-adresowe, w tym w niezbędnych przypadkach nr PESEL, a także dane z rejestru gruntów, oraz dane z dokumentów spadkowych lub innych dokumentów stanowiących dowód posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości albo dokumentów stanowiących dowód na potwierdzenie innych istotnych okoliczności w sprawie;
7) Dane osobowe mogą zostać udostępniane innym stronom, uczestnikom danego postępowania administracyjnego;
8) Pozyskane dane będą przechowywane przez Administratora przez okres zgodny z nadanymi sprawom kategoriami archiwalnymi.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych osobowych, sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania tych danych.
10) Może Pani/Pan w dowolnym momencie, wycofać wyrażoną przez siebie w sprawie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, co może jednak skutkować utrudnieniem lub przedłużeniem prowadzonego przez organ postępowania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
11) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych;

Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych