Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru.
Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Wniosek powinien zawierać:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
- numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

Termin składania dokumentów:
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Efekt załatwienia sprawy
Nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru/ o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wykonawczych;

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.
Kogo dotyczy Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Czas realizacji 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wpis do rejestru lub zmianę wpisu
 • Do wniosku dołącza się:
  - oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  - dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku kopii poświadczony za zgodność z oryginałem) .
 • Wniosek wraz z dokumentami można złożyć
  - drogą elektroniczną poprzez stronę Cyfrowego Urzędu lub ePUAP
  - listownie
  - osobiście
Opłaty Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)

W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.Numer konta
14935100000020012320000020
Tytuł płatności
Wpis do rejestru działalności regulowanej
Kwota
25 zł
Dodatkowe informacje
Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł(1), zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Gminy Sztabin, nr rachunku 14 9351 0000 0020 0123 2000 0020.

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Gminy Sztabin, nr rachunku 14 9351 0000 0020 0123 2000 0020.

W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

(1) Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Sztabin zezwolenia, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem do 31 grudnia 2012 r.
Tryb odwoławczy Brak
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1289 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2168 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250),
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Sztabin Wybierz inny urząd
Referat Organizacyjno-Administracyjno-Gospodarczy
Adres
ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Sekretariat - pok. Nr 17
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:00  -  15:00
Wtorek
07:00  -  15:00
Środa
07:00  -  15:00
Czwartek
07:00  -  15:00
Piątek
07:00  -  15:00
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych