Zezwolenie na usunięcie/przesadzenie drzew/krzewów

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów może wystąpić posiadacz nieruchomości (jeśli nie jest właścicielem, do wniosku dołącza się zgodę właściciela) albo właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (jeżeli drzewa / krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń).

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu do:
• krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
• krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
• drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
- 80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i srebrzystego,
- 65 cm - dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego,
- 50 cm - dla pozostałych gatunków drzew;
• drzew / krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - w tym przypadku jest jednak wymagane dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (procedura zgłoszenia na odrębnej karcie usług);
Kogo dotyczy Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne
Czas realizacji Zgodnie z KPA - do jednego miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów
Wymagane dokumenty
 • Wniosek zawierający:
  - imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza oraz właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
  - oznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew – określenie numeru ewidencyjnego gruntów, nazwę ulicy, numer posesji,
  - nazwę gatunku drzewa lub krzewu przeznaczonego do usunięcia,
  - wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
  - obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130cm, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, natomiast gdy drzewo nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,
  - przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów,
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 • Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń (dotyczy właścicieli urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego).
 • Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dotyczy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych).
 • Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
 • Zgoda właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa / krzewy, o ile posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem (nie dotyczy użytkowników wieczystych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, posiadaczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym).
 • Dokument potwierdzający, iż osoba/y* podpisująca wniosek jest upoważniona do reprezentowania jednostki (np. KRS, uchwała o powołaniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej).
 • W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wnioskodawca dołącza oryginał lub poświadczony za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa.
Opłaty Opłata w wydanej decyzji za usunięcie drzew i krzewów - art.84 ust.1 i art.85 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów aktualnie określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330).
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. , poz. 142 )
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1330 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi Wybierz inny urząd
Adres
Główna 52, 18-421 Piątnica
Telefon
86 219 21 75
Fax
86 219 21 75
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych