Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego

Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego

Karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego dla osób małoletnich wydaje się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów (podpis opiekuna prawnego powinien widnieć na wniosku). Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.(*)

(*) Zgodnie z treścią art. 12 Ustawy Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16. poz. 93 z późn. zm.) nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 13. oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Z kolei art. 15 kc stanowi, iż ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat 13. oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (art. 17 kc).
Kogo dotyczy Mieszkańców gminy
Czas realizacji Wydanie karty wędkarskiej /duplikatu bądź karty łowiectwa podwodnego zgodnie z kpa /art. 35 § 3/ w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/ karty łowiectwa podwodnego,
 • Zaświadczenie z Polskiego Związku Wędkarskiego o zdanym egzaminie na kartę wędkarską/ kartę łowiectwa podwodnego,
 • Zdjęcie legitymacyjne,
 • Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport),
 • Dowód potwierdzający wniesioną opłatę za wydanie/wymianę karty wędkarskiej/ karty łowiectwa podwodnego (w wysokości 10zł),
 • W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – dołączyć upoważnienie strony lub pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej (w wysokości 17 zł) za złożone upoważnienie lub pełnomocnictwo.

  Z obowiązku składania pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, adoptowani i adoptujący, szwagrowie, teściowie oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu) i współdomownicy wnioskodawcy.
 • Kartę wędkarską /kartę łowiectwa podwodnego odbiera się osobiście/przez pełnomocnika za upoważnieniem /członka najbliższej rodziny/domownika strony.
  Na żądanie strony karta wędkarska/ karta łowiectwa podwodnego może być przesłana pocztą na adres zainteresowanego.
 • Inne informacje:
  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Opłaty Za wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego - 10 zł
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł

Numer konta
45808500050005021020000010
Tytuł płatności
Opłata za wydanie karty wędkarskiej
Kwota
10 zł
Tryb odwoławczy W przypadku decyzji o odmowie wydania karty wędkarskiej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w decyzji.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 )
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. , Nr 189 , poz. 1471 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2010 r. , Nr 200 , poz. 1322 )
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. , Nr 138 , poz. 1559 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 783 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Starostwo Powiatowe w Mońkach Wybierz inny urząd
Adres
ul. Juliusza Słowackiego 5A, 19-100 Mońki
Telefon
857278800,857278822
Fax
857278830
Miejsce przyjmowania dokumentów
Biuro Obsługi Klienta - ul. Słowackiego 5a (parter)
Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji al. Niepodległości 3 pok,17 (1 piętro)
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Podanie o wydanie karty wędkarskiej    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych