Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna)

Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna)
Kogo dotyczy Podatnik
Czas realizacji Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, który winien zawierać:
  - zapytanie podatnika,
  - wyczerpująco przedstawiony zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe (jeżeli zdarzenie dotyczy działań dopiero planowanych),
  - własne stanowisko podatnika w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego,
  - oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
 • Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej (tj. jeżeli podatnik nie zawarł w nim wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego) pozostawia się bez rozpatrzenia.
Opłaty Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Numer konta
07124052111111000049205949
Dodatkowe informacje
Wniosek podlega opłacie, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Opłatę pobiera się od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia bez uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty.
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.).
Skargę do sądu wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy).
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. , poz. 201 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach Wybierz inny urząd
Wydział Podatków i Opłat
Adres
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon
87 5628111,87 5628112,87 5628113,87 5628174
Fax
Strona BIP
Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 111, I piętro
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Pismo ogólne   Wypełnij
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych