Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów

Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dokonuje się od oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49.

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, tj. osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.)

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Zasada ta nie dotyczy współmałżonków.

Terminy składania wniosku o zwrot podatku w danym roku:
- od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
- od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.
Kogo dotyczy Producent rolny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego
Czas realizacji Zwrot podatku przyznawany jest – w drodze decyzji – przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, na wniosek tego producenta. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wymagane dokumenty
  • Wniosek
  • Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:
    - faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie – stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
    - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru (do KRS wpisuje się przedsiębiorców: spółki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, publiczne zakłady opieki społecznej).
Opłaty Brak opłat
Tryb odwoławczy Stronie służy odwołanie do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1340 )
  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1340 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Mońkach Wybierz inny urząd
Referat Finansowy i Rozwoju Gospodarczego
Adres
ul. Juliusza Słowackiego 5A, 19-100 Mońki
Telefon
857162587
Fax
857162587
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych