Zajęcie stanowiska w sprawach ulg podatkowych w podatkach stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego a realizowanych przez urzędy skarbowe ( podatek od spadków i darowizn, zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych)

Efekt załatwienia sprawy:
Wydanie postanowienia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Czas realizacji 14 dni od dnia zwrócenia się właściwego urzędu skarbowego o zajęcie stanowiska przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
Wymagane dokumenty
 • W przypadku ubiegania się o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego strona składa stosowny wniosek do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.
 • W przypadku osób fizycznych:
  1. protokół o stanie majątkowym sporządzony przez pracownika właściwego Urzędu Skarbowego
  2. dokumenty i zaświadczenia potwierdzające miesięczne dochody i wydatki,
  3. inne dokumenty na żądanie organu podatkowego
  4. inne dokumenty mające, zdaniem podatnika, wpływ na rozstrzygnięcie sprawy,
  5. pełnomocnictwo (oryginał, jego wypis, odpis lub kopia) – dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik.
 • W przypadku podmiotów będących przedsiębiorcami:
  1. informacja z otrzymanej pomocy publicznej ze środków publicznych w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  2.sprawozdania o przychodach, dochodach, wydatkach, ciążących zobowiązaniach,
  3. bilans jednostek, rachunek zysków i strat,
  4. opinia banku sprawującego obsługę jednostki,
  5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w płatnościach,
  6. zaświadczenie z banku o zaciągniętych pożyczkach, pobranych kredytach bankowych,
  7. dokumenty świadczące o wielkości sprzedaży, o pakiecie otrzymanych zleceń na wykonanie robót czy usług,
  8. pisma procesowe w sprawie odzyskania należności od niesolidnych kontrahentów,
  9. inne na żądanie organu podatkowego,
  10.pełnomocnictwo (oryginał, jego wypis, odpis lub kopia) – dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik.
Opłaty Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17 PLN (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Tryb odwoławczy Na postanowienie nie przysługuje zażalenie
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. , poz. 201 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 198 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Podatków, Opłat i Zobowiązań Pienieżnych
Adres
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
pok. 4A
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych