Odbiór dowodu osobistego

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny albo kurator.

Dowód wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic, opiekun prawny albo kurator.

Odbioru dowodu złożonego osobie niepełnosprawnej w miejscu jej pobytu może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby o ile nie była obecna przy składaniu wniosku albo nie ukończyła 5 roku życia.

Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
Kogo dotyczy Osoby fizyczne
Czas realizacji Brak
Wymagane dokumenty
  • Brak
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Brak
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. , Nr 167 , poz. 1131 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. , poz. 212 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach Wybierz inny urząd
Wydział Spraw Obywateskich
Adres
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon
87 5628023,87 5628021
Fax
Strona BIP
Miejsce przyjmowania dokumentów
Parter, pokój nr 23
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:00
Środa
07:30  -  15:00
Czwartek
07:30  -  15:00
Piątek
07:30  -  15:00
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru pod adresem:
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru   Wypełnij
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych