Odbiór dowodu osobistego

Gotowość dowodu osobistego do odbioru można sprawdzić w intrenecie pod adresem www.obywatel.gov.pl
Dowód osobisty odbiera:
• Osobiście posiadacz dowodu osobistego
• Osobiście posiadacz dowodu osobistego, w miejscu jego pobytu jeżeli złożył wniosek w formie dokumentu elektronicznego i nie może odebrać dowodu w siedzibie urzędu
• Przedstawiciel osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych w tym także rodzic niebędący wnioskodawcą
• Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym jeżeli przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego nastąpiło w miejscu pobytu posiadacza dokumentu lub gdy po złożeniu wniosku o wydanie dowodu nastąpiły okoliczności uniemożliwiające osobisty odbiór dokumentu
Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
Wraz z dowodem osobistym zawierającym certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego posiadaczowi dowodu przekazywany jest zabezpieczony dokument z kodem PUK. Dokument ten przekazywany jest wyłącznie posiadaczowi dowodu osobistego (nie będzie przekazany przedstawicielowi ustawowemu posiadacza dowodu ani jego pełnomocnikowi).
Posiadacz dowodu osobistego może zrezygnować z odbioru dokumentu z kodem PUK. W takim przypadku dokument ten będzie przechowywany w organie gminy w dokumentacji związanej z dowodem osobistym. Odbioru kodu PUK będzie można dokonać w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.
Odbierając dowód osobisty wraz z zabezpieczonym dokumentem z kodem PUK, obywatel może zrealizować procedurę nadania osobistych kodów PIN w celu uruchomienia certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia ( PIN1 czterocyfrowy) oraz certyfikatu podpisu osobistego ( PIN2 sześciocyfrowy). Kody PIN1 i PIN2 należy ustalić przed zgłoszeniem się po odbiór dowodu.
Posiadacz dowodu osobistego może zrezygnować z procedury nadania osobistych kodów PIN przy odbiorze dowodu osobistego. Będzie mógł nadać osobiste kody PIN w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.
Kogo dotyczy Osoby fizyczne
Czas realizacji Brak
Wymagane dokumenty
  • Brak
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Brak
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1464 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 212 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r., poz.391 t.j. z późn. zm.)
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Korycin Wybierz inny urząd
Adres
ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin
Telefon
85 7229197
Fax
85 7229180
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych